گزارش تصویری از روزهای بارانی سمنان

گزارش تصویری از روزهای بارانی سمنان

بارش باران لطافت و طراوت خاصی به سمنان به عنوان یک شهر کویری بخشید و نشاط را برای شهروندان به ارمغان آورد.