نمایش 4 از 4 مورد

تعداد:
ترتیب بر اساس:
ترتیب:
پرتو نگاری ، رادیولوژی ، سونوگرافی

پرتو نگاری ، رادیولوژی و سونوگرافی انجام می شود.

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

رادیولوژی و سونوگرافی توسط ایشان انجام می گردد.

متخصص رادیولوژی وسونوگرافی

سونوگرافی-رادیولوژی-پرتونگاری

پرتونگاری – رادیولوژی – سونوگرافی