نمایش 1 از 1 مورد

تعداد:
ترتیب بر اساس:
ترتیب:

در سال ۱۳۷۷ جهت سهولت در امور مربوط به بازنشستگان دستگاههای اجرایی خصوصا برقراری حقوق بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگان وصول کسورات شاغلین دستگاههای اجرایی استان سمنان تاسیس گردیده است. مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری استان سمنان متمرکز با صندوق…