نمایش 3 از 3 مورد

تعداد:
ترتیب بر اساس:
ترتیب:

پیمانکاری ساختمان(پایه ۲ ابنیه،پایه ۳ تاسیسات و تجهیزات،پایه ۵ آب ،پایه ۵ راه و ترابری) طراحی ،اجرا،فروش و مونتاژ آسانسور پذیرفته میشود.

پیمانکاری ساختمان-تاسیسات و تجهیزات ساختمان

پیمانکاری و انبوه سازی مسکن،امور پیمان کاری راه و ترابری،تاسیسات و تجهیزات ساختمان و ابنیه انجام میشود.

کلیه خدمات پیمانکاری ابنیه،آب ،برق و آبرسانی ساختمانی و امور تاسیسات ساختمان انجام میشود.