یک سفره خانه در شهر سمنان به یک نیروی خانم جهت آبدارچی و نظافت کردن در داخل آشپزخانه نیاز دارد.
ساعت کاری:
۱۵:۰۰ الی ۰۰:۰۰
سرویس آخر شب برای برگشت نیرو نیز فراهم شده است.

تماس با: سفره خانه ۰۹۳۷۳۱۷۴۸۳۳