آموزش ریاضی کلاس اول ابتدایی- ۱۳ فروردین ۹۹

فیلم آموزش ریاضی کلاس اول ابتدایی، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این سایت قرار داده…

آموزش حل مسئله بازی و ریاضی دوم ابتدایی- ۱۳ فروردین ۹۹

فیلم آموزش حل مسئله بازی و ریاضی دوم ابتدایی، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این سایت…

حل تمرین درس دریا- فارسی و نگارش سوم – ۱۳ فروردین ۹۹

فیلم آموزش حل تمرین درس “دریا” در فارسی و نگارش سوم ابتدایی ، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه…

عربی زبان قرآن دو پایه یازدهم- ۱۳ فروردین ۹۹

فیلم آموزش عربی زبان قرآن دو پایه یازدهم متوسطه ، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این…

آموزش آمار و ریاضی پایه یازدهم- ۱۳ فروردین ۹۹

فیلم آموزش آمار و ریاضی پایه یازدهم متوسطه ، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این سایت…

آموزش جامعه شناسی دو پایه یازدهم- ۱۳ فرودین ۹۹

فیلم آموزش جامعه شناسی دو پایه یازدهم متوسطه ، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این سایت…

آموزش چند ضلعی ها در ریاضی چهارم ابتدایی- ۱۳ فروردین ۹۹

فیلم آموزش چند ضلعی ها در ریاضی چهارم ابتدایی ، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این سایت…

آموزش فصل نهم علوم پنجم ابتدایی- ۱۳ فروردین ۹۹

فیلم آموزش فصل نهم علوم پنجم ابتدایی ، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این سایت قرار…