بنر آداب و رسوم مردم سمنان

مردم سمنان، همچون مردمان سایر نقاط ایران، دارای آداب و رسوم مخصوص به خود می باشند که همه ی اینها، ریشه در تاریخ فرهنگی، شرایط جغرافیای و اقلیمی و سبک زندگی مردمان این دیار دارد.این آداب در مراسم و آئین های مختلف مانند عید نوروز، مراسم سوگواری، ماه رمضان و مانند اینها خود را نشان می دهند. همچنین مردم سمنان دارای لباس محلی و سوغات مخصوص به خود نیز می باشند.

بازیهای محلی سمنان

لباسهای محلی سمنان

غذاهای سمنانی

سنت های سمنان

مناسبتها و اعیاد در سمنان