نمایش 20 از 24 کسب وکار

کشویی فیلترها
تعداد
ترتیب بر اساس
ترتیب

Advanced Filters

  • دستگاه پوز

دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱ سمنان در زمینه ی ارائه ی کلیه خدمات مربوط به تنظیم اسناد رسمی، گواهی امضاء، خدمات سند تک برگی و مشاوره حقوقی فعالیت می نماید. برخی از خدماتی که توسط این دفترخانه ارائه می شود را در زیر بخوانید: تنظیم کلیه اسناد رسمی…

دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲ سمنان در زمینه ی ارائه ی کلیه خدمات مربوط به تنظیم اسناد رسمی، گواهی امضاء، خدمات سند تک برگی و مشاوره حقوقی فعالیت می نماید. برخی از خدماتی که توسط این دفترخانه ارائه می شود را در زیر بخوانید: تنظیم کلیه اسناد رسمی…

دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳ سمنان در زمینه ی ارائه‌ی خدمات مربوط به تنظیم اسناد رسمی، گواهی امضاء، خدمات سند تک برگی و مشاوره حقوقی فعالیت می کند.خدماتی که این دفترخانه ارائه می نماید در زیر آمده است: تنظیم کلیه اسناد رسمی اعم از انتقال اسناد…

ارائه کلیه خدمات مربوط به اسناد و مدارک رسمی

دفترخانه اسناد رسمی شماره ۴ سمنان در زمینه ی ارائه‌ی تمامی خدمات مربوط به گواهی امضاء، تنظیم اسناد رسمی، خدمات سند تک برگی و مشاوره حقوقی فعالیت می نماید. خدماتی که این دفترخانه ارائه می نماید در ادامه آمده: انجام گواهی امضاء کلیه اسناد مجاز در…

دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵ سمنان در زمینه ی ارائه‌ی تمامی خدمات مربوط به گواهی امضاء، تنظیم اسناد رسمی، خدمات سند تک برگی و مشاوره حقوقی فعالیت می نماید. خدمات زیر در این دفترخانه ارائه می شود: تنظیم کلیه اسناد رسمی اعم از انتقال اسناد ملکی و…

دردفترخانه اسناد رسمی شماره ۶ سمنان کلیه خدمات مربوط به گواهی امضاء، تنظیم اسناد رسمی، خدمات سند تک برگی و مشاوره حقوقی ارائه می شود. برخی از این خدمات در زیر آمده است: تنظیم کلیه اسناد رسمی اعم از انتقال اسناد ملکی و سند رهنی انتقال اتومبیل …

دردفترخانه اسناد رسمی شماره ۷ سمنان تمامی خدمات مربوط به گواهی امضاء، تنظیم اسناد رسمی، خدمات سند تک برگی و مشاوره حقوقی انجام می شود. دیگر خدماتی که این دفترخانه ارائه می دهد؛ عبارتند از: ارائه کلیه خدمات ثبتی و پستی در خصوص تقاضا و اخذ سند…

دردفترخانه اسناد رسمی شماره ۸ سمنان تمامی خدمات مربوط به گواهی امضاء، تنظیم اسناد رسمی، خدمات سند تک برگی و مشاوره حقوقی انجام می شود. دیگر خدماتی که این دفترخانه ارائه می دهد؛ عبارتند از: ارائه مشاوره حقوقی و ثبتی جهت تنظیم اسناد انتقال و…

دردفترخانه اسناد رسمی شماره ۹ سمنان با مدیریت آقای عبدالمجید غریب، کلیه خدمات مربوط به گواهی امضاء، تنظیم اسناد رسمی، خدمات سند تک برگی و مشاوره حقوقی انجام می شود. دیگر خدماتی که این دفترخانه ارائه می دهد؛ عبارتند از: انجام گواهی امضاء کلیه…

دردفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۰ سمنان با مدیریت آقای رضا همتی، تمامی خدمات دفترخانه ای اعم از گواهی امضاء، تنظیم اسناد رسمی، خدمات سند تک برگی و مشاوره حقوقی ارائه می شود. از خدماتی که این دفترخانه ارائه می دهد؛ می توان به موارد زیر اشاره کرد: …

دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۱ سمنان با مدیریت خانم سیده فاطمه ترابی، کلیه خدمات مربوط به دفترخانه ها شامل گواهی امضاء، تنظیم اسناد رسمی، خدمات سند تک برگی و مشاوره حقوقی را ارائه می نماید. از خدمات این دفترخانه، می توان به موارد زیر اشاره کرد: …

دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۲ سمنان با مدیریت آقای محمد قیومی، کلیه خدمات مربوط به دفترخانه ها شامل گواهی امضاء، تنظیم اسناد رسمی، خدمات سند تک برگی و مشاوره حقوقی را انجام می دهد. از خدمات این دفترخانه، می توان به موارد زیر اشاره کرد: انجام گواهی…

دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۳ سمنان با مدیریت آقای شهریار ربیعی، کلیه خدمات دفترخانه ای شامل گواهی امضاء، خدمات سند تک برگی، تنظیم اسناد رسمی و مشاوره حقوقی را ارائه می دهد. از خدمات این دفترخانه، می توان موارد زیر را نام برد: تنظیم کلیه اسناد…

دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۵ سمنان با مدیریت آقای محمدعلی حاجی پروانه، کلیه خدمات دفترخانه ای شامل گواهی امضاء، خدمات سند تک برگی، تنظیم اسناد رسمی و مشاوره حقوقی را ارائه می نماید. برخی از خدماتی که این دفترخانه ارائه میکند در زیر آمده است: ارائه…

دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۶ سمنان با مدیریت آقای بهزاد برناکی، کلیه خدمات مربوط به دفترخانه ها شامل خدمات سند تک برگی، گواهی امضاء، تنظیم اسناد رسمی و مشاوره حقوقی را ارائه می دهد. از خدمات این دفترخانه، می توان به موارد زیر اشاره کرد: ارائه…

دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۷ سمنان با مدیریت آقای سید محمدرضا شاهچراغ، کلیه خدمات مربوط به دفترخانه ها شامل گواهی امضاء، خدمات سند تک برگی، تنظیم اسناد رسمی و مشاوره حقوقی را ارائه می دهد. از خدمات این دفترخانه، می توان به موارد زیر اشاره کرد: …

در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۸ سمنان با مدیریت آقای عباس محمودی زیرابی، کلیه خدمات مربوط به دفترخانه ها شامل گواهی امضاء، خدمات سند تک برگی، تنظیم اسناد رسمی و مشاوره حقوقی انجام می شود. از خدمات این دفترخانه، می توان موارد ذیل را نام برد: …

در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۹ سمنان با مدیریت آقای امیر صبور، کلیه خدمات مربوط به دفترخانه ها شامل گواهی امضاء، خدمات سند تک برگی، تنظیم اسناد رسمی و مشاوره حقوقی انجام می شود. از جمله خدمات این دفترخانه، می توان به موارد زیر اشاره کرد: تنظیم…

تنظیم اسناد رسمی و انجام کلیه خدمات دفترخانه ای

در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۱ سمنان با مدیریت آقای حسین محمدی کیادهی، کلیه خدمات مربوط به دفترخانه ها شامل تنظیم اسناد رسمی، گواهی امضاء، خدمات سند تک برگی و مشاوره حقوقی انجام می شود. این دفترخانه کلیه خدمات زیر را ارائه می نماید: ارائه کلیه…

انجام خدمات دفترخانه ای شامل تنظیم سند، گواهی امضاء و غیره

دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۲ سمنان با مدیریت خانم صدیقه بیگم شجاعی، تمامی خدمات مربوط به دفترخانه ها که شامل موارد تنظیم اسناد رسمی، گواهی امضاء، خدمات سند تک برگی و مشاوره حقوقی می شوند را انجام می دهد. خدمات جزئی تری که در دفترخانه ها انجام می…