به اطلاع می رساند، کلیه برنامه های جمعی روز شهر به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی لغو شده است.