شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فارسی و نگارش پایه سوم ابتدایی درس دوازدهم را که توسط خانم انصاری ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۴۳:۰۰ می‌باشد.