دانش اموزان عزیز می توانند؛ فیلم آموزشی درس ریاضی اول ابتدایی (صفحه ۱۳۴) را که مورخ یک فروردین ۹۹ در شبکه آموزش پخش شده؛ در ادامه ببینند:

موضوع: صفحه ۱۳۴ کتاب درسی ریاضی
مدرس: خانم پاک دل
زمان ویدئو: ۲۷:۰۷