بازی محلی اوستا وازی در سمنان

بازی محلی اوستا وازی (اوستا بازی) به شکل گروهی و در فضای باز انجام می‌شود.
در این بازی، کودکان و نوجوانان دایره‌وار می‌ایستند و یکی از آنها به عنوان اوستا تعیین می‌شود و در وسط دایره قرار می‌گیرد.
اوستا به ابتکار خود حرکاتی مانند لی‌لی کردن، درجا دویدن و … را انجام می‌دهد و بازیکنان دیگر حرکات او را عیناً تقلید می‌کنند. بازیکنان به نوبت جای خود را با اوستا عوض می‌کنند.