بازی محلی ای شنبه، دو شنبه در سمنان

برای انجام بازی محلی ای شُنبَه، دو شُنبَه (یک‌شنبه، دوشنبه) نیاز به یک عدد توپ و حضور حداقل دو نفر است.
مراحل این بازی به این ترتیب است که یکی از بازیکنان توپ را به دیواری می‌زند و می‌گیرد و تعداد دفعات آن را شمارش می‌کند. هرکس امتیاز بیشتری بگیرد، بر حریفی که کمتر از او امتیاز آورده سوار می‌شود و دوباره توپ را به دیوار زده و می‌گیرد و شروع می‌کند از یکشنبه تا جمعه شمردن.
توپی که مخصوص جمعه است باید با سر گرفته شود.
اگر فرد نتوانست توپ را با سر بگیرد، سوخته است و باید پایین بیاید و بازی از نو آغاز شود.
اگر توانست توپ را با سر بگیرد دوباره توپ را به دیوار زده و می‌گیرد و شروع می‌کند از یکشنبه تا جمعه شمردن و بازی اینگونه ادامه پیدا می‌کند.
هدف این بازی ایجاد سرگرمی و نشاط است و در فضای باز انجام می‌شود.