بازی محلی ‌چالا چالا در سمنان

برای بازی محلی ‌چالا چالا (چاله چاله)، بازیکنان چاله‌ای به عمق دوازده سانتیمتر در زمین حفر می‌کنند و از فاصله معینی تا چاله، پول، سنگ گرد با هسته خرما را با قرار دادن در انگشت اشاره دست چپ، به پشت مهره به طور افقی و انگشت وسط دست راست به پشت انگشت دست چپ ضربه‌ای به مهره می‌زنند (با رها کردن انگشت دست چپ)؛ اگر آن شئ یا مهره در چاله افتاد، پرتاب‌کننده برنده است و دیگران همه بازنده‌اند و باید جریمه بدهند.
این بازی را معمولاً پسران انجام می‌دهند و حدوداً به ۲۲۰ متر مربع فضا نیاز است.