جدول پخش و ویدئوهای آموزشی – مهر ۹۹

در این صفحه برنامه و ویدئوهای آموزشی دروس دانش‌آموزان مقاطع مختلف
که در مهرماه ۱۳۹۹ از شبکه آموزش پخش شده است را مشاهده می‌کنید.

جدول پخش برنامه‌های آموزشی

در ادامه، جدول پخش برنامه های درسی شبکه آموزش، برای دانش آموزان دوره‌های ابتدایی تا دبیرستان در سال تحصیلی 1399-1400 قرار داده شده است.

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان – ا مهر ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
فارسی و نگارش پایه اول
۱۰:۴۵-۱۱:۱۰
بازی و ریاضی پایه دوم
۱۱:۱۰-۱۱:۳۵
مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم
۱۱:۳۵-۱۲:۰۰
بازی و ریاضی پایه چهارم
۱۲:۰۰-۱۲:۲۵
فارسی و نگارش پایه پنجم
۱۲:۲۵-۱۲:۵۰
مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم
۱۳:۱۵-۱۳:۴۵

متوسطه اول

درس ساعت پخش
علوم تجربی پایه هفتم(فصل دوم)
۱۴:۳۰-۱۵:۰۰
علوم تجربی پایه هشتم(فصل دوم)
۱۵:۰۰-۱۵:۳۰
علوم تجربی پایه نهم(فصل اول)
۱۵:۳۰-۱۶:۰۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
زیست‌شناسی٢ پایه١١ رشته علوم تجربی
۱۶:۳۰-۱۷:۰۰
زیست‌شناسی٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی
۱۷:۰۰-۱۷:۳۰
شیمی٢ پایه۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۳۰-۱۸:۰۰
ریاضی۱ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
۲۰:۰۰-۲۰:۲۵
فیزیک٣ پایه۱۲ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۲۰:۲۵-۲۰:۵۰

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
حسابداری صنعتی پایه١٠ رشته حسابداری شاخه کاردانش
۸:۰۰-۸:۳۰
مبلمان مسکونی پایه١٢ رشته صنایع چوب شاخه فنی و حرفه‌ای
۸:۳۰=۹:۰۰
حسابداری اموال و انبار پایه١١ رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه‌ای
۹:۰۰-۹:۳۰
متره و برآورد پایه١٢ رشته معماری شاخه فنی و حرفه‌ای
۲۰:۵۰-۲۱:۱۵
سواد بصری پایه١٠ رشته فتوگرافیک شاخه فنی و حرفه‌ای
۲۱:۱۵-۲۱:۵۰

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس جامعه‌شناسی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
۷:۳۰
درس زبان خارجی۲ پایه۱۱ مشترک همه رشته‌ها
۸:۰۰
درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
۸:۳۰
درس جامعه‌شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
۱۰:۱۵
درس جغرافیای ایران پایه۱۰ مشترک همه رشته ها
۱۰:۴۵
درس جامعه‌شناسی۱ پایه۱۰ مشترک همه رشته‌ها
۱۱:۱۵
درس زبان خارجی۳ پایه۱۲ مشترک همه رشته‌ها
۱۱:۴۵
درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۱۵
درس هندسه۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک
۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
درس علوم و معارف قرآنی۲ پایه۱۱ رشته علوم و معارف قرآنی
۱۵:۰۰
درس تاریخ اسلام۳ پایه۱۲رشته علوم و معارف قرآنی
۱۵:۳۰
درس احکام۳ پایه۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی
۱۶:۰۰
درس هدیه آسمانی پایه هشتم متوسطه اول
۱۶:۳۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان – ۲ مهر ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
بازی و ریاضی پایه اول
۱۰:۴۵-۱۱:۱۰
علوم تجربی و تفکر پایه دوم
۱۱:۱۰-۱۱:۳۵
فارسی و نگارش پایه سوم
۱۱:۳۵-۱۲:۰۰
مطالعات و‌ مهارتهای اجتماعی پایه چهارم
۱۲:۰۰-۱۲:۲۵
بازی و ریاضی پایه پنجم
۱۲:۲۵-۱۲:۵۰
بازی و ریاضی پایه ششم
۱۳:۱۵-۱۳:۴۵

متوسطه اول

درس ساعت پخش
ادبیات فارسی پایه هفتم (درس دوم)
۱۴:۳۰-۱۵:۰۰
ادبیات فارسی پایه هشتم (درس دوم)
۱۵:۰۰-۱۵:۳۰
ادبیات فارسی پایه نهم (درس دوم)
۱۵:۳۰-۱۶:۰۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
شیمی١ پایه١٠ رشته علوم تجربی
۱۶:۳۰-۱۷:۰۰
شیمی٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۰۰-۱۷:۳۰
شیمی٢ پایه۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۳۰-۱۸:۰۰
هویت اجتماعی پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
۲۰:۰۰-۲۰:۲۵
فیزیک٣ پایه۱۲ رشته علوم تجربی
۲۰:۲۵-۲۰:۵۰

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
دانش فنی تخصصی پایه١٢ -رشته ساختمان شاخه فنی و حرفه‌ای
۸:۰۰-۸:۳۰
شیمی١ پایه١٠ -مشترک همه رشته‌ها
۸:۳۰=۹:۰۰
توسعه وب پایه١٢- رشته شبکه و نرم‌افزار شاخه کاردانش
۹:۰۰-۹:۳۰
حقوق و دستمزد پایه١١- رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه‌ای
۲۰:۵۰-۲۱:۱۵
مکاتب نقاشی – مبانی تجسمی پایه ١٠ -مشترک زمینه هنر
۲۱:۱۵-۲۱:۵۰

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس جغرافیای۳ پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
۷:۳۰
درس فلسفه۱ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی
۸:۰۰
درس تاریخ۱ پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
۸:۳۰
درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی
۱۰:۱۵
درس اقتصاد پایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف
۱۰:۴۵
درس دین وزندگی۱ پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی
۱۱:۱۵
درس ریاضیات گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک
۱۱:۴۵
درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۱۵
درس ریاضی گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک
۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
درس جریان‌شناسی اندیشه‌های معاصر پایه۱۲ رشته علوم و معارف قرآنی
۱۵:۰۰
درس احکام۱پایه۱۰ رشته علوم و معارف قرآنی
۱۵:۳۰
درس احکام۲ پایه۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی
۱۶:۰۰
درس آموزش قرآن پایه نهم متوسطه
۱۶:۳۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان – ۳ مهر ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
فارسی و نگارش پایه اول
۱۰:۴۵-۱۱:۱۰
فارسی و نگارش پایه دوم
۱۱:۱۰-۱۱:۳۵
بازی و ریاضی پایه سوم
۱۱:۳۵-۱۲:۰۰
فارسی و نگارش پایه چهارم
۱۲:۰۰-۱۲:۲۵
علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
۱۲:۲۵-۱۲:۵۰
فارسی و نگارش پایه ششم
۱۳:۱۵-۱۳:۴۵

متوسطه اول

درس ساعت پخش
تفکر و سبک زندگی ( موضوع سکه و طلا )پایه هفتم
۱۴:۳۰-۱۵:۰۰
تفکر و سبک زندگی ( موضوع نقاشی شاهزاده خانم ) پایه هشتم
۱۵:۰۰-۱۵:۳۰
آمادگی دفاعی ( درس دوم پایه نهم )
۱۵:۳۰-۱۶:۰۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
آمادگی دفاعی پایه١٠مشترک تمامی رشته ها
۱۶:۳۰-۱۷:۰۰
کارگاه کار آفرینی و تولید پایه۱۱ مشترک تمامی رشته ها
۱۷:۰۰-۱۷:۳۰
زیست شناسی پایه ۱۰ رشته علوم تجربی
۱۷:۳۰-۱۸:۰۰
ریاضی ۲
پایه۱۱رشته علوم تجربی
۲۰:۰۰-۲۰:۲۵
ریاضی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
۲۰:۲۵-۲۰:۵۰

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
سیستم اطلاعاتی و طراحی وب – پایه ۱۱ – رشته شبکه و نرم افزار – شاخه فنی، حرفه ای
۸:۰۰-۸:۳۰
دانش فنی تخصصی – پایه۱۲- رشته شبکه و نرم افزار- شاخه فنی، حرفه ای
۸:۳۰=۹:۰۰
دانش فنی پایه _ پایه ۱۰ _ رشته تربیت بدنی _ شاخه فنی، حرفه ای
۹:۰۰-۹:۳۰
دانش فنی پایه_ پایه ۱۰ _ رشته شبکه و نرم افزار_شاخه فنی، حرفه ای
۲۰:۵۰-۲۱:۱۵
درس ارتباط موثر _ پایه ١٠ _ درس مشترک زمینه خدمات _ فنی،حرفه ای و کاردانش
۲۱:۱۵-۲۱:۵۰

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی
۷:۳۰
درس تاریخ۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۸:۰۰
درس نگارش۲پایه۱۱مشترک همه رشته ها‌
۸:۳۰
درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی
۱۰:۱۵
درس زبان خارجی۲ پایه۱۱مشترک تمام رشته ها
۱۰:۴۵
درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی
۱۱:۱۵
درس دین وزندگی۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی
۱۱:۴۵
درس هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۱۵
درس هندسه ۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک
۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
درس عربی زبان قران ۲ پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی
۱۵:۰۰
درس عربی زبان قران۱پایه۱۰رشته علوم و معارف قرآنی
۱۵:۳۰
درس عربی زبان قران ۳ پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی
۱۶:۰۰
درس اول پیام های اسمانی
۱۶:۳۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان – ۴ مهر ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
فارسی وزندگی
بامحوریت پایه اول
۱۰:۴۵-۱۱:۱۰
ریاضی وزندگی
بامحوریت پایه پنجم
۱۱:۱۰-۱۱:۳۵
علوم تجربی وزندگی
بامحوریت پایه ششم
۱۱:۳۵-۱۲:۰۵
توانمندسازی معلمان
یادگیری مبتنی بربازی
۱۲:۰۵-۱۲:۳۰
اولیا ومعلمان
مشکلات یادگیری دانش آموزان
۱۲:۳۰-۱۲:۵۵
اولیا وکودکان پایه اولی
مهارت های فرزندپروری
۱۲:۵۵-۱۳:۲۰
فارسی ونگارش (مقدماتی)
ویژه دانش آموزان ناشنوا
۱۳:۲۰-۱۳:۴۵

متوسطه اول

درس ساعت پخش
کار و فناوری /پودمان نوآوری و فناوری -قسمت دوم پایه هفتم
۱۴:۳۰-۱۵:۰۰
کار و فناوری /پودمان کاربا فلزات – قسمت دوم پایه هشتم
۱۵:۰۰-۱۵:۳۰
کار و فناوری/ پودمان الگوریتم – قسمت دوم پایه نهم
۱۵:۳۰-۱۶:۰۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
تفکر و سواد رسانه ای /درس انتخابی پایه١٠ مشترک تمامی رشته ها
۱۶:۳۰-۱۷:۰۰
زمین شناسی پایه ۱۱ علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۰۰-۱۷:۳۰
تاریخ معاصر پایه ۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی
۱۷:۳۰-۱۸:۰۰

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
اسکلت سازی- پایه ۱۱ – رشته ساختمان – شاخه فنی، حرفه ای
۸:۰۰-۸:۳۰
دانش فنی تخصصی/ادامه پودمان اول – پایه۱۲- رشته طراحی و دوخت – شاخه فنی وحرفه ای
۸:۳۰=۹:۰۰
کارگاه گرافیک _ پایه ۱۲ _ رشته گرافیک _ شاخه فنی و حرفه ای
۹:۰۰-۹:۳۰

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی
۷:۳۰
درس فارسی۲پایه۱۱ مشترک همه رشته ها
۸:۰۰
درس علوم وفنون ادبی۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی‌
۸:۳۰
درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی
۱۰:۱۵
درس نگارش۱و۳ پایه۱۰مشترک تمام رشته ها
۱۰:۴۵
درس تاریخ۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
۱۱:۱۵
درس ریاضی آمار۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۱۱:۴۵
درس حسابان۱ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۱۵
درس فیزیک۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس ریاضی وآمار۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
درس اصول وعقاید۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی
۱۵:۰۰
درس اصول وعقاید۲پایه۱۱رشته علوم و معارف قرآنی
۱۵:۳۰
درس دین وزندگی۲پایه ۱۱رشته ریاضی و تجربی
۱۶:۰۰
درس اصول عقاید۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی
۱۶:۳۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان – ۵ مهر ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
فارسی و نگارش پایه اول
۱۰:۳۰-۱۱:۰۰
بازی و ریاضی پایه دوم
۱۱:۰۰-۱۱:۳۰
علوم تجربی و تفکر پایه سوم
۱۱:۳۰-۱۲:۱۰
بازی و ریاضی پایه چهارم
۱۲:۱۰-۱۲:۴۰
فارسی و نگارش پایه پنجم
۱۲:۴۰-۱۳:۱۰
علوم تجربی و تفکر پایه ششم
۱۳:۱۰-۱۳:۴۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
نگارش -نقشه نوشتن پایه هفتم
۱۴:۳۰-۱۵:۰۰
نگارش -طراحی و نقشه ذهنی پایه هشتم
۱۵:۰۰-۱۵:۳۰
نگارش – ذهن نظامند و پرورده پایه نهم
۱۵:۳۰-۱۶:۰۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
زیست شناسی ۳ پایه١٢- رشته علوم تجربی
۱۶:۳۰-۱۷:۰۰
زیست شناسی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
۱۷:۰۰-۱۷:۳۰
فیزیک ۱ پایه دهم رشته علوم تجربی
۱۷:۳۰-۱۸:۰۰
فیزیک ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
۲۰:۰۰-۲۰:۲۵
فیزیک ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
۲۰:۲۵-۲۰:۵۰

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
استاندارد نقاشی چهره – پایه ۱۱- رشته چهره سازی – شاخه کار ودانش
۸:۰۰-۸:۳۰
دانش فنی پایه – پایه ۱۰ – درس طراحی دوخت – شاخه فنی و حرفه ای
۸:۳۰=۹:۰۰
مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده – پایه ١٢ -رشته مدیریت خانواده – شاخه کار ودانش
۹:۰۰-۹:۳۰
الزامات محیط کار – پایه ١٠- مشترک شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش
۲۰:۵۰-۲۱:۱۵
نوآوری و کارآفرینی- پایه١١- مشترک شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش
۲۱:۱۵-۲۱:۵۰

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس عربی زبان قران ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی
۷:۳۰
درس ریاضی آمار۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۸:۰۰
درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی ‌
۸:۳۰
درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی
۱۰:۱۵
درس دین وزندگی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی
۱۰:۴۵
درس عربی زبان قران۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
۱۱:۱۵
درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمام رشته ها
۱۱:۴۵
درس فیزیک۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۱۵
درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک
۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
درس علوم ومعارف قرانی۱ پایه۱۰رشته علوم ومعارف
۱۵:۰۰
درس دین وزندگی ۳پایه۱۲رشته تجربی وریاضی
۱۵:۳۰
درس علوم ومعارف قرانی۳پایه ۱۲رشته علوم ومعارف
۱۶:۰۰
درس آموزش قران پایه۷متوسطه دوره اول
۱۶:۳۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان – ۶ مهر ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
بازی و ریاضی پایه اول
۱۰:۳۰-۱۱:۰۰
فارسی و نگارش پایه دوم
۱۱:۰۰-۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه سوم
۱۱:۳۰-۱۲:۱۰
علوم تجربی و تفکر پایه چهارم
۱۲:۱۰-۱۲:۴۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم
۱۲:۴۰-۱۳:۱۰
فارسی و نگارش پایه ششم
۱۳:۱۰-۱۳:۴۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
ریاضی -زیر مسئله و حل مسئله ساده تر پایه هفتم
۱۴:۳۰-۱۵:۰۰
ریاضی-ضرب و تقسیم عددگویا پایه هشتم
۱۵:۰۰-۱۵:۳۰
ریاضی-نمایش مجموعه اعداد پایه نهم
۱۵:۳۰-۱۶:۰۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
شیمی ۱ پایه۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۶:۳۰-۱۷:۰۰
شیمی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۰۰-۱۷:۳۰
زیست شناسی ۱ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۳۰-۱۸:۰۰
ریاضی ۱ الگو و دنباله پایه ۱۰ رشته علوم تجربی
۲۰:۰۰-۲۰:۲۵
فیزیک۲ برآیند میدان های الکترونیکی پایه ۱۱ رشته علوم تجربی
۲۰:۲۵-۲۰:۵۰

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
دانش فنی پایه /پودمان اول – پایه ۱۰- رشته صنایع چوب – شاخه فنی
۸:۰۰-۸:۳۰
نازک دوزی /مدلسازی دامن – پایه ۱۰ – درس خیاطی – شاخه کاردانش
۸:۳۰=۹:۰۰
کاربر رایانه – پایه ۱۰ و۱۱ -رشته کامپیوتر – شاخه کاردانش
۹:۰۰-۹:۳۰
کارگاه نوآوری و کارآفرینی- پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
۲۰:۵۰-۲۱:۱۵
اخلاق حرفه ای- پودمان ۱شایستگی ۱ -پایه ۱۲ -شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
۲۱:۱۵-۲۱:۵۰

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۷:۳۰
درس دین وزندگی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی
۸:۰۰
درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی ‌
۸:۳۰
درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۱۰:۱۵
درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها
۱۰:۴۵
درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها
۱۱:۱۵
درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۱۱:۴۵
درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۱۵
درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک
۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
درس اخلاق اسلامی۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی
۱۵:۰۰
درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی
۱۵:۳۰
درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف
۱۶:۰۰
درس دوم پیامهای آسمانی ۷ متوسطه اول
۱۶:۳۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان – ۷ مهر ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
علوم تجربی و تفکر پایه اول
۱۰:۳۰-۱۱:۰۰
بازی و ریاضی پایه دوم
۱۱:۰۰-۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه سوم
۱۱:۳۰-۱۲:۱۰
فارسی و نگارش پایه چهارم
۱۲:۱۰-۱۲:۴۰
بازی و ریاضی پایه پنجم
۱۲:۴۰-۱۳:۱۰
بازی و ریاضی پایه ششم
۱۳:۱۰-۱۳:۴۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
مطالعه اجتماعی درس ۴ /قانون گذاری پایه هفتم
۱۴:۳۰-۱۵:۰۰
مطالعه اجتماعی درس ۴ /وظایف دولت پایه هشتم
۱۵:۰۰-۱۵:۳۰
مطالعه اجتماعی درس ۲و ۳/حرکت انتقالی چهره زمین پایه نهم
۱۵:۳۰-۱۶:۰۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
عربی و زبان قرآنی یک پایه۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۶:۳۰-۱۷:۰۰
عربی و زبان قرآنی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۰۰-۱۷:۳۰
عربی و زبان قرآنی۳ پایه ۱۲رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۳۰-۱۸:۰۰
فیزیک /میدان الکتریکی پایه۱۱ رشته علوم تجربی
۲۰:۰۰-۲۰:۲۵
فیزیک /یکاها پایه ۱۰ رشته علوم تجربی
۲۰:۲۵-۲۰:۵۰

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
کارگاه تابلو برق رشته برق- پایه ۱۲ -شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
۸:۰۰-۸:۳۰
نصب و راه اندازی تاسیسات گرمایی رشته تاسیسات ساختمان- پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
۸:۳۰=۹:۰۰
نگهداری ماشین های صنعتی -رشته ماشین ابزار -پایه ۱۲- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
۹:۰۰-۹:۳۰
درس اخلاق حرفه ای پودمان ۱ شایستگی ۲ پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش
۲۰:۵۰-۲۱:۱۵
مدیریت تولید پایه۱۱ – شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش
۲۱:۱۵-۲۱:۵۰

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۷:۳۰
درس دین وزندگی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی
۸:۰۰
درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی ‌
۸:۳۰
درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۱۰:۱۵
درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها
۱۰:۴۵
درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها
۱۱:۱۵
درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۱۱:۴۵
درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۱۵
درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک
۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
هدیه های آسمان چهارم دبستان
۱۱:۰۰-۱۱:۳۰
آموزش قرآن سوم دبستان
۱۱:۳۰-۱۲:۰۰
دین و زندگی ۱ – پایه ۱۰ – رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
۱۵:۰۰-۱۵:۳۰
تاریخ اسلام ۲ – پایه ۱۱ – رشته علوم و معارف اسلامی
۱۵:۳۰-۱۶:۰۰
تحلیل فرهنگی – پایه ۱۲ – رشته علوم و معارف اسلامی
۱۶:۰۰-۱۶:۳۰
آموزش قرآن – پایه ۸
۱۶:۳۰-۱۷:۰۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان – ۸ مهر ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
فارسی و نگارش پایه اول
۱۰:۳۰-۱۱:۰۰
فارسی و نگارش پایه دوم
۱۱:۰۰-۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه سوم
۱۱:۳۰-۱۲:۱۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم
۱۲:۱۰-۱۲:۴۰
بازی و ریاضی پایه پنجم
۱۲:۴۰-۱۳:۱۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم
۱۳:۱۰-۱۳:۴۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
علوم تجربی / اندازه گیری در علوم ابزار های آن پایه هفتم
۱۴:۳۰-۱۵:۰۰
علوم تجربی /تغییر شیمیایی در خدمت زندگی پایه هشتم
۱۵:۰۰-۱۵:۳۰
علوم و تجربی /مواد و نقش آن در زندگی پایه نهم
۱۵:۳۰-۱۶:۰۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
زیست شناسی ۲- پایه۱۱- رشته علوم تجربی
۱۶:۳۰-۱۷:۰۰
زیست شناسی ۳- پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
۱۷:۰۰-۱۷:۳۰
شیمی۲- پایه ۱۱-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۳۰-۱۸:۰۰
فیزیک ۱ /یکاها پایه۱۰ رشته علوم تجربی
۲۰:۰۰-۲۰:۲۵
فیزیک ۲/برآیند میدان الکتریکی پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۲۰:۲۵-۲۰:۵۰

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
نقشه کشی رایانه ای – پایه ۱۰ -مشترک فنی و حرفه ای و معماری
۸:۰۰-۸:۳۰
طراحی و مدل یازی /لباس زنانه – پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
۸:۳۰=۹:۰۰
طراحی چهره -رشته چهره سازی -پایه ۱۰ – شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
۹:۰۰-۹:۳۰
مبانی هنر های تجسمی -رشته گرافیک پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه ای
۲۰:۵۰-۲۱:۱۵
اندازه گیری – رشته صنعت – پایه۱۱ – شاخه فنی و حرفه ای
۲۱:۱۵-۲۱:۵۰

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۷:۳۰
درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها
۸:۰۰
درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی ‌
۸:۳۰
درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی
۱۰:۱۵
درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمام رشته ها
۱۰:۴۵
درس جامعه شناسی۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۱۱:۱۵
درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها
۱۱:۴۵
درس حسابان۲ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک
۱۲:۱۵
درس هندسه ۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک
۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
درس احکام ۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف
۱۱:۰۰-۱۱:۳۰
درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی
۱۱:۳۰-۱۲:۰۰
درس علوم ومعارف قرانی۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف
۱۵:۰۰-۱۵:۳۰
درس پیام آسمانی پایه۸درس دوم متوسطه دوره اول
۱۵:۳۰-۱۶:۰۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان – ۹ مهر ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
بازی و ریاضی پایه اول
۱۰:۳۰-۱۱:۰۰
علوم تجربی و تفکر پایه دوم
۱۱:۰۰-۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه سوم
۱۱:۳۰-۱۲:۱۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم
۱۲:۱۰-۱۲:۴۰
بازی و ریاضی پایه پنجم
۱۲:۴۰-۱۳:۱۰
بازی و ریاضی پایه ششم
۱۳:۱۰-۱۳:۴۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
ادبیات فارسی /درس دوم -چشمه معرفت -بخش دوم پایه هفتم
۱۴:۳۰-۱۵:۰۰
ادبیات فارسی /درس دوم -خوب جهان را ببین -قسمت دوم پایه هشتم
۱۵:۰۰-۱۵:۳۰
ادبیات فارسی /درس دوم -عجایب صنع حق تعالی -بخش دوم پایه نهم
۱۵:۳۰-۱۶:۰۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
شیمی ۱- پایه۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۶:۳۰-۱۷:۰۰
شیمی ۳- پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۰۰-۱۷:۳۰
شیمی۲- پایه ۱۱-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۳۰-۱۸:۰۰
فیزیک ۱ /یکاها پایه۱۰ رشته علوم تجربی
۲۰:۰۰-۲۰:۲۵
فیزیک ۱ /یکاها پایه ۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۲۰:۲۵-۲۰:۵۰

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
نصب و راه اندازی تاسیسات گرمایی – پایه ۱۱- رشته تاسیسات ساختمان – فنی و حرفه ای
۸:۰۰-۸:۳۰
کارگاه تابلو برق – پایه ۱۲- رشته برق-شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
۸:۳۰=۹:۰۰
نگهداری ماشین های صنعتی -رشته ماشین ابزار -پایه ۱۲ – شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
۹:۰۰-۹:۳۰
پرورش مهارت های شناختی و پرورش کودک – پایه ۱۲ -رشته تربیت کودک -شاخه فنی و حرفه ای
۲۰:۵۰-۲۱:۱۵
مبانی هنر تجسمی – رشته گرافیک – پایه۱۰- شاخه فنی و حرفه ای
۲۱:۱۵-۲۱:۵۰

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی
۷:۳۰
درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی
۸:۰۰
درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی ‌
۸:۳۰
درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی
۱۰:۱۵
درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۱۰:۴۵
درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
۱۱:۱۵
درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
۱۱:۴۵
درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک
۱۲:۱۵
درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک
۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
درس جریان شناسی اندیشه های معاصرپایه۱۲رشته علوم ومعارف
۱۱:۰۰-۱۱:۳۰
درس احکام۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی
۱۱:۳۰-۱۲:۰۰
درس احکام۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف
۱۵:۰۰-۱۵:۳۰
درس آموزش قرآن نهم درس اول متوسطه دوره اول
۱۵:۳۰-۱۶:۰۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان – ۱۰ مهر ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
فارسی و نگارش پایه اول
۱۰:۳۰-۱۱:۰۰
فارسی و نگارش پایه دوم
۱۱:۰۰-۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه سوم
۱۱:۳۰-۱۲:۱۰
فارسی و نگارش پایه چهارم
۱۲:۱۰-۱۲:۴۰
علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
۱۲:۴۰-۱۳:۱۰
فارسی و نگارش پایه ششم
۱۳:۱۰-۱۳:۴۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
عربی/تدریس بخش دوم درس اول پایه هفتم
۱۴:۳۰-۱۵:۰۰
عربی/تمرین های درس اول پایه هشتم
۱۵:۰۰-۱۵:۳۰
عربی/تمرین های درس اول پایه نهم
۱۵:۳۰-۱۶:۰۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
امادگی دفاعی – پایه۱۰- مشترک تمام رشته ها
۱۶:۳۰-۱۷:۰۰
کار گاه کار آفرینی و تولید – پایه ۱۱- مشترک تمام رشته ها
۱۷:۰۰-۱۷:۳۰
زیست شناسی ۱ – پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی
۱۷:۳۰-۱۸:۰۰
ریاضی ۱ /دنباله های حسابی و هندسی -پایه۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۲۰:۰۰-۲۰:۲۵
فیزیک ۳ /سرعت متوسط- پایه ۱۲-رشته علوم تجربی
۲۰:۲۵-۲۰:۵۰

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
عربی / رشته مشترک-پایه ۱۰ -فنی و حرفه ای و کار و دانش
۸:۰۰-۸:۳۰
دانش فنی تخصصی/رشته شبکه و نرم افزار -پایه ۱۲ -فنی و حرفه ای
۸:۳۰=۹:۰۰
مراقبت از سلامت کودک -رشته تربیت کودک -پایه ۱۰ – کار و دانش
۹:۰۰-۹:۳۰
نقشه کشی – رشته فنی رایانه -پایه ۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای
۲۰:۵۰-۲۱:۱۵
اموزش نرم افزار کورل – رشته کامپیوتر – پایه۱۰- شاخه کار و دانش
۲۱:۱۵-۲۱:۵۰

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۷:۳۰
درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۸:۰۰
درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها ‌
۸:۳۰
درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی
۱۰:۱۵
درس زبان خارجی۲پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها
۱۰:۴۵
درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی
۱۱:۱۵
درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی
۱۱:۴۵
درس هندسه۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک
۱۲:۱۵
درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک
۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
درس عربی زبان قران۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف
۱۱:۰۰-۱۱:۳۰
درس عربی زبان قران۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی
۱۱:۳۰-۱۲:۰۰
درس عربی زبان قران۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف
۱۵:۰۰-۱۵:۳۰
درس پیامهای آسمانی نهم درس اول متوسطه دوره اول
۱۵:۳۰-۱۶:۰۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان – ۱۱ مهر ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
ریاضی و زندگی با محوریت پایه اول
۱۰:۳۰-۱۱:۰۰
علوم و زندگی با محوریت پایه دوم
۱۱:۰۰-۱۱:۳۰
ریاضی و زندگی با محوریت پایه چهارم
۱۱:۳۰-۱۲:۱۰
توانمند سازی معلمان – یادگیری مبتنی بر ویدیو
۱۲:۱۰-۱۲:۴۰
اولیاء و معلمان -مشکلات یادگیری دانش آموزان
۱۲:۴۰-۱۳:۱۰
فارسی و نگارش (مقدماتی ) ویژه ناشنوایان
۱۳:۱۰-۱۳:۴۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
فرهنگ و هنر(طراحی سنتی) پایه هفتم
۱۴:۳۰-۱۵:۰۰
فرهنگ و هنر طراحی دوبعدی و سه بعدی پایه هشتم
۱۵:۰۰-۱۵:۳۰
فرهنگ و هنر (دوخت سنتی – پایه دوزی ) پایه نهم
۱۵:۳۰-۱۶:۰۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
تفکر و سواد رسانه ای – درس انتخابی_ مشترک تمام رشته ها
۱۶:۳۰-۱۷:۰۰
زمین شناسی – پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۰۰-۱۷:۳۰
تاریخ معاصر – پایه ۱۱ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۳۰-۱۸:۰۰

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
استاندارد شهروند الکترونیک / رشته رایانه – پایه ۱۰ – شاخه کاردانش
۸:۰۰-۸:۳۰
ارتباط موثر / رشته مشترک زمینه خدمات
۸:۳۰=۹:۰۰
تجارت الکترونیک و امنیت شبکه /رشته شبکه نرم‌افزار -پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای
۹:۰۰-۹:۳۰

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۷:۳۰
درس فارسی۲ پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها
۸:۰۰
درس علوم وفنون ادبی ۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی ‌
۸:۳۰
درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
۱۰:۱۵
درس نگارش ۱و۲ پایه۱۰ مشترک تمام رشته ها
۱۰:۴۵
درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
۱۱:۱۵
درس ریاضی آمار ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی
۱۱:۴۵
درس حسابان۱ پایه۱۱ رشته ریاضی فیریک
۱۲:۱۵
درس فیزیک ۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس ریاضی وآمار۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
درس اصول وعقاید۳ پایه۱۲ رشته علوم ومعارف
۱۵:۰۰
درس اصول وعقاید۲ پایه۱۱ رشته علوم ومعارف اسلامی
۱۵:۳۰
درس دین وزندگی۲ پایه۱۱ رشته علوم تجربی وریاضی
۱۶:۰۰
درس اصول وعقاید۱ پایه۱۰ رشته علوم ومعارف
۱۶:۳۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان – ۱۲ مهر ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
فارسی و نگارش پایه اول
۱۰:۳۰-۱۱:۰۰
بازی و ریاضی پایه دوم
۱۱:۰۰-۱۱:۳۰
علوم تجربی و تفکر پایه سوم
۱۱:۳۰-۱۲:۱۰
بازی و ریاضی پایه چهارم
۱۲:۱۰-۱۲:۴۰
فارسی و نگارش پایه پنجم
۱۲:۴۰-۱۳:۱۰
علوم تجربی و تفکر پایه ششم
۱۳:۱۰-۱۳:۴۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
زبان انگلیسی- مقدماتی ۳ پایه هفتم
۱۴:۳۰-۱۵:۰۰
زبان انگلیسی-تمرین های درس ۱ پایه هشتم
۱۵:۰۰-۱۵:۳۰
زبان انگلیسی- لغات درس یک پایه نهم
۱۵:۳۰-۱۶:۰۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
زیست شناسی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی
۱۶:۳۰-۱۷:۰۰
زیست شناسی ۲ – پایه ۱۱- علوم تجربی
۱۷:۰۰-۱۷:۳۰
فیزیک ۱ – پایه ۱۰-رشته علوم تجربی
۱۷:۳۰-۱۸:۰۰
هویت اجتماعی/درس دوم – پایه۱۲-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۲۰:۰۰-۲۰:۲۵
ریاضی /درس ترکیب توابع – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی
۲۰:۲۵-۲۰:۵۰

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
کارگاه خوشنویسی – مشترک همه پایه ها- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
۸:۰۰-۸:۳۰
آموزش نرم افزار -اتوکد / جلسه اول /فنی و حرفه ای
۸:۳۰=۹:۰۰
طراحی چهره / رشته چهره سازی -جلسه ۲ -پایه ۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای
۹:۰۰-۹:۳۰
عملیات تکمیلی – پایه ۱۲ -رشته تربیت بدنی -شاخه فنی و حرفه ای
۲۰:۵۰-۲۱:۱۵
دانش فنی ماشین ابزار – رشته ماشین ابزار- پایه۱۲ – شاخه فنی و حرفه ای
۲۱:۱۵-۲۱:۴۰

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس عربی زبان قران ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی
۷:۳۰
درس ریاضی آمار۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۸:۰۰
درس عربی زبان قران۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی ‌
۸:۳۰
درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی
۱۰:۱۵
درس دین وزندگی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی
۱۰:۴۵
درس عربی زبان قران۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
۱۱:۱۵
درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمام رشته ها
۱۱:۴۵
درس فیزیک۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۱۵
درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک
۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
درس علوم ومعارف قرانی۱ پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی
۱۵:۰۰
درس دین وزندگی ۳پایه۱۲رشته تجربی وریاضی
۱۵:۳۰
درس علوم ومعارف قرانی۳پایه ۱۲رشته علوم ومعارف
۱۶:۰۰
درس آموزش قران پایه۷متوسطه دوره اول
۱۶:۳۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان – ۱۳ مهر ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
بازی و ریاضی پایه اول
۱۰:۳۰-۱۱:۰۰
فارسی و نگارش پایه دوم
۱۱:۰۰-۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه سوم
۱۱:۳۰-۱۲:۱۰
علوم تجربی و تفکر پایه چهارم
۱۲:۱۰-۱۲:۴۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم
۱۲:۴۰-۱۳:۱۰
فارسی و نگارش پایه ششم

۱۳:۱۰-۱۳:۴۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
ریاضی-روش نمادین و حل چند مسئله پایه هفتم
۱۴:۳۰-۱۵:۰۰
ریاضی- یادآوری عدد های اول پایه هشتم
۱۵:۰۰-۱۵:۳۰
ریاضی – اجتماع و اشتراک مجموعه ها پایه نهم
۱۵:۳۰-۱۶:۰۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
شیمی ۱ – پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۶:۳۰-۱۷:۰۰
شیمی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۰۰-۱۷:۳۰
زیست ۱ – پایه ۱۰-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۳۰-۱۸:۰۰
ریاضی ۲/ معادلات گویا و گنگ – پایه۱۱ -رشته علوم تجربی
۲۰:۰۰-۲۰:۲۵
ریاضی۲ /درس معادلات گویا و گنگ پایه۱۱رشته علوم تجربی
۲۰:۲۵-۲۰:۵۰

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
دوخت دامن -درس طراحی مدل سازی – پایه ۱۰- شاخه کاردانش و فنی حرفه ای
۸:۰۰-۸:۳۰
موزش نرم افزار -اتوکد / جلسه دوم /فنی حرفه ای
۸:۳۰=۹:۰۰
درس نقشه کشی رشته رایانه -پایه ۱۰ – شاخه فنی وحرفه ای
۹:۰۰-۹:۳۰
ساده سازی اشکال – پایه ۱۲ -رشته گرافیک -شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای
۲۰:۵۰-۲۱:۱۵
دانش فنی – رشته الکترونیک – پایه۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای
۲۱:۱۵-۲۱:۴۰

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۷:۳۰
درس دین وزندگی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی
۸:۰۰
درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی ‌
۸:۳۰
درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۱۰:۱۵
درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها
۱۰:۴۵
درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها
۱۱:۱۵
درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۱۱:۴۵
درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۱۵
درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک
۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
درس اخلاق اسلامی۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی
۱۵:۰۰
درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی
۱۵:۳۰
درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف
۱۶:۰۰
درس پیامهای آسمان ۷ متوسطه دوره اول
۱۶:۳۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان – ۱۴ مهر ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
علوم تجربی و تفکر پایه اول
۱۰:۳۰-۱۱:۰۰
بازی و ریاضی پایه دوم
۱۱:۰۰-۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه سوم
۱۱:۳۰-۱۲:۱۰
فارسی و نگارش پایه چهارم
۱۲:۱۰-۱۲:۴۰
بازی و ریاضی پایه پنجم
۱۲:۴۰-۱۳:۱۰
بازی و ریاضی پایه ششم

۱۳:۱۰-۱۳:۴۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
مطالعات اجتماعی /انجام فعالیت های درس ۱ تا ۴ پایه هفتم
۱۴:۳۰-۱۵:۰۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی/انجام فعالیت های درسی ۱تا ۴ پایه هشتم
۱۵:۰۰-۱۵:۳۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی/درس ۴( آب فراوان ، هوای پاک) پایه نهم

۱۵:۳۰-۱۶:۰۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
عربی و زبان قرآنی ۱ – پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۶:۳۰-۱۷:۰۰
عربی و زبان قرآنی۲ – پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۰۰-۱۷:۳۰
عربی و زبان قرآنی ۳ – پایه ۱۲-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۳۰-۱۸:۰۰
ریاضی / ترکیب توابع – پایه۱۲ -رشته علوم تجربی
۲۰:۰۰-۲۰:۲۵
ریاضی/درس معادلات گویا و گنگ – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی
۲۰:۲۵-۲۰:۵۰

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
کارگاه خوشنویسی/جلسه دوم – شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
۸:۰۰-۸:۳۰
طراحی ،مدل سازی،دوخت دامن / پابه ۱۰ /فنی و حرفه ای
۸:۳۰=۹:۰۰
درس دانش فنی تخصصی – پایه ۱۲ – رشته شبکه و نرم افزار رایانه-شاخه فنی وحرفه ای
۹:۰۰-۹:۳۰
دانش فنی پایه – پایه ۱۰ -رشته الکترونیک -شاخه فنی وحرفه ای
۲۰:۵۰-۲۱:۱۵
خط در گرافیک – رشته گرافیک – پایه۱۲ – شاخه فنی و حرفه ای
۲۱:۱۵-۲۱:۴۰

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس علوم وفنون ادبی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۷:۳۰
درس جغرافیای۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
۸:۰۰
درس منطق پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی ‌
۸:۳۰
درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها
۱۰:۱۵
درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱مشترک تمام رشته ها
۱۰:۴۵
درس فارسی۳پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها
۱۱:۱۵
درس سلامت وبهداشت پایه۱۲مشترک تمام رشته ها
۱۱:۴۵
درس جغرافیای۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی
۱۲:۱۵
درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲مشترک تمام رشته ها
۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
درس دین وزندگی۱ پایه۱۰رشته ریاضی و تجربی
۱۵:۰۰
درس تاریخ اسلام۱و۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی
۱۵:۳۰
درس تحلیل فرهنگی پایه ۱۱رشته علوم ومعارف
۱۶:۰۰
درس آموزش قرآن درس اول – پایه هشتم

۱۶:۳۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان – ۱۵ مهر ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
فارسی و نگارش پایه اول
۱۰:۳۰-۱۱:۰۰
بازی و ریاضی پایه دوم
۱۱:۰۰-۱۱:۳۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم
۱۱:۳۰-۱۲:۱۰
بازی و ریاضی پایه چهارم
۱۲:۱۰-۱۲:۴۰
فارسی و نگارش پایه پنجم
۱۲:۴۰-۱۳:۱۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

۱۳:۱۰-۱۳:۴۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
علوم تجربی- اتم ها الفبای مواد- پایه هفتم
۱۴:۳۰-۱۵:۰۰
علوم تجربی – تغیر شیمیایی در خدمت زندگی پایه هشتم
۱۵:۰۰-۱۵:۳۰
علوم تجربی- رفتار اتم ها با یکدیگر پایه نهم

۱۵:۳۰-۱۶:۰۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
زیست شناسی ۲ – پایه ۱۱- علوم تجربی
۱۶:۳۰-۱۷:۰۰
زیست شناسی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی
۱۷:۰۰-۱۷:۳۰
شیمی ۲ – پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی
۱۷:۳۰-۱۸:۰۰
ریاضی ۱ / دنباله حسابی – پایه۱۰ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۲۰:۰۰-۲۰:۲۵
ریاضی /درس ترکیب توابع – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
۲۰:۲۵-۲۰:۵۰

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
نقشه کشی فنی رایانه ای – پایه ۱۰- قسمت سوم -شاخه کاردانش و فنی حرفه ای و کاردانش
۸:۰۰-۸:۳۰
آموزش نرم افزار -اتوکد / جلسه سوم -تمامی پایه ها-مشترک بین دو رشته نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی کار و دانش
۸:۳۰=۹:۰۰
درس طراحی یک -پایه ۱۰ – رشته گرافیک و نقاشی – شاخه فنی وحرفه ای
۹:۰۰-۹:۳۰
تربیت بدنی (روانشناسی ) – پایه ۱۲ -رشته تربیت بدنی -شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای
۲۰:۵۰-۲۱:۱۵
نقاشی – رشته گرافیک – پایه۱۱ – شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش
۲۱:۱۵-۲۱:۴۰

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۷:۳۰
درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها
۸:۰۰
درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی ‌
۸:۳۰
درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی
۱۰:۱۵
درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمام رشته ها
۱۰:۴۵
درس جامعه شناسی۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۱۱:۱۵
درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها
۱۱:۴۵
درس حسابان۲ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک
۱۲:۱۵
درس هندسه ۲پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک
۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
درس احکام ۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف
۱۵:۰۰
درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی
۱۵:۳۰
درس علوم ومعارف قرانی۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف
۱۶:۰۰
درس پیام آسمانی پایه هشتم

۱۶:۳۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان – ۱۶ مهر ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
بازی و ریاضی پایه اول
۱۰:۳۰-۱۱:۰۰
علوم تجربی و تفکر پایه دوم
۱۱:۰۰-۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه سوم
۱۱:۳۰-۱۲:۱۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم
۱۲:۱۰-۱۲:۴۰
بازی و ریاضی پایه پنجم
۱۲:۴۰-۱۳:۱۰
بازی و ریاضی پایه ششم

۱۳:۱۰-۱۳:۴۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
ادبیات فارسی / درس سوم (نسل آینده ساز) پایه هفتم
۱۴:۳۰-۱۵:۰۰
ادبیات فارسی / درس سوم(ارمغان ایران ) پایه هشتم
۱۵:۰۰-۱۵:۳۰
ادبیات فارسی /درس سوم ( نسل آینه) پایه نهم
۱۵:۳۰-۱۶:۰۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
شیمی ۱ – پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۶:۳۰-۱۷:۰۰
شیمی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۰۰-۱۷:۳۰
شیمی ۲ – پایه ۱۱-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۳۰-۱۸:۰۰
ریاضی ۱ / دنباله حسابی – پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۲۰:۰۰-۲۰:۲۵
ریاضی۱/ دنباله حسابی – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۲۰:۲۵-۲۰:۵۰

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
مونتاژ و مونتاژ قطعات smd/ رشته الکترونیک – پایه ۱۱ – شاخه فنی و حرفه ای
۸:۰۰-۸:۳۰
تولید قطعات به روش تراشکاری / رشته ماشین ابزار – پابه ۱۰ /فنی و حرفه ای
۸:۳۰=۹:۰۰
سرویس چرخ خودرو-پودمان یک – پایه ۱۱ – رشته مکانیک خودرو -شاخه فنی وحرفه ای
۹:۰۰-۹:۳۰
کاربر رایانه -حافظه اصلی و کاربرد آن- پایه ۱۰ – شاخه کار دانش
۲۰:۵۰-۲۱:۱۵
دانش فنی تخصصی -شبکه و نرم افزار رایانه – پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای
۲۱:۱۵-۲۱:۴۰

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی
۷:۳۰
درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی
۸:۰۰
درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی ‌
۸:۳۰
درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی
۱۰:۱۵
درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۱۰:۴۵
درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
۱۱:۱۵
درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
۱۱:۴۵
درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک
۱۲:۱۵
درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک
۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
درس جریان شناسی اندیشه های معاصرپایه۱۲رشته علوم ومعارف
۱۵:۰۰
درس احکام۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی
۱۵:۳۰
درس احکام۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف
۱۶:۰۰
درس آموزش قرآن نهم
متوسطه دوره اول
۱۶:۳۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان – ۱۸ مهر ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
علوم و زندگی با محوریت پایه اول
۱۰:۳۰
ریاضی و زندگی با محوریت پایه سوم
۱۱:۰۰
فارسی و زندگی با محوریت پایه ششم
۱۱:۳۰
توانمند سازی معلمان – یادگیری مبتنی بر ویدیو
۱۲:۱۰
اولیاء و معلمان -مشکلات یادگیری دانش آموزان
۱۲:۴۰
فارسی و نگارش (مقدماتی ) ویژه ناشنوایان
۱۳:۱۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
کار و فناوری جلسه سوم (فناوری و نوآوری )و پایه هفتم
۱۴:۳۰
کارو فناوری قسمت سوم (کار با فلز) پایه هشتم
۱۵:۰۰
کار و فناوری قسمت سوم (الگوریتم ) پایه نهم
۱۵:۳۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
تفکر و سواد رسانه ای – درس انتخابی – مشترک تمام رشته ها
۱۶:۳۰
زمین شناسی – پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۰۰
تاریخ معاصر – پایه ۱۱ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۳۰

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
استاندارد شهروند الکترونیک / رشته رایانه – پایه ۱۰ – شاخه کاردان
۸:۰۰
ارتباط موثر / رشته مشترک زمینه خدمات
۸:۳۰
تجارت الکترونیک و امنیت شبکه /رشته شبکه نرم‌افزار -پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای
۹:۰۰

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲شته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۷:۳۰
درس فارسی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها
۸:۰۰
درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی ‌
۸:۳۰
درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
۱۰:۱۵
درس نگارش ۱و۲پایه۱۰ مشترک تمام رشته ها
۱۰:۴۵
درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی
۱۱:۱۵
درس ریاضی آمار ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی
۱۱:۴۵
درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک
۱۲:۱۵
درس فیزیک ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس ریاضی وآمار۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
درس اصول وعقاید۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف
۱۵:۰۰
درس اصول وعقاید۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی
۱۵:۳۰
درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته علوم تجربی وریاضی
۱۶:۰۰
درس اصول وعقاید۱پایه۱۰رشته علوم و معارف

۱۶:۳۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان – ۱۹ مهر ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
فارسی و نگارش پایه اول
۱۰:۳۰
بازی و ریاضی پایه دوم
۱۱:۰۰
علوم تجربی و تفکر پایه سوم
۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه چهارم
۱۲:۱۰
فارسی و نگارش پایه پنجم
۱۲:۴۰
علوم تجربی و تفکر پایه ششم
۱۳:۱۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
زبان انگلیسی- مقدماتی۴ تدریس حروف پایه هفتم
۱۴:۳۰
زبان انگلیسی-تمرین شنیداری درس اول پایه هشتم
۱۵:۰۰
زبان انگلیسی- تدریس مکالمه درس اول پایه نهم
۱۵:۳۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
زیست شناسی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی
۱۶:۳۰
زیست شناسی ۲ – پایه ۱۱- علوم تجربی
۱۷:۰۰
فیزیک ۱ – پایه ۱۰-رشته علوم تجربی
۱۷:۳۰
ریاضی ۳/درس ترکیب توابع – پایه۱۲-رشته علوم تجربی
۲۰:۰۰
فیزیک ۲ /فصل اول (الکتریسته ساکن ) – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی
۲۰:۲۵

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
نقاشی رنگ روغن پایه ۱۲- رشته چهره سازی-شاخه کار دانش
۸:۰۰
نقشه کشی فنی رایانه – پایه ۱۰ مشترک همه رشته ها
۸:۳۰
طراحی مد و لباس سفارشی – پایه ۱۲ – شاخه فنی و حرفه ای
۹:۰۰
حقوق و دستمزد – پایه ۱۱ -رشته حسابداری – شاخه فنی وحرفه ای
۲۰:۵۰
پرورش مهارت شناختی – رشته تربیت کودک – پایه۱۲ – شاخه فنی و حرفه ای
۲۱:۱۵

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس عربی زبان قران ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی
۷:۳۰
درس ریاضی آمار۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۸:۰۰
درس عربی زبان قران۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی ‌
۸:۳۰
درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی
۱۰:۱۵
درس دین وزندگی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی
۱۰:۴۵
درس عربی زبان قران۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
۱۱:۱۵
درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمام رشته ها
۱۱:۴۵
درس فیزیک۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۱۵
درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک
۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
درس علوم ومعارف قرانی۱ پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی
۱۵:۰۰
درس دین وزندگی ۳پایه۱۲رشته تجربی وریاضی
۱۵:۳۰
درس علوم ومعارف قرانی۳پایه ۱۲رشته علوم ومعارف
۱۶:۰۰
درس آموزش قرآن پایه ۷

۱۶:۳۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان – ۲۰ مهر ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
بازی و ریاضی پایه اول
۱۰:۳۰
فارسی و نگارش پایه دوم
۱۱:۰۰
فارسی و نگارش پایه سوم
۱۱:۳۰
علوم تجربی و تفکر پایه چهارم
۱۲:۱۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم
۱۲:۴۰
فارسی و نگارش پایه ششم
۱۳:۱۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
ریاضی- مرور راهبردی ها پایه هفتم
۱۴:۳۰
ریاضی- تعیین عدد های اول پایه هشتم
۱۵:۰۰
ریاضی – تفاضل مجموعه ها پایه نهم
۱۵:۳۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
زیست ۱ – پایه ۱۰-رشته علوم تجربی
۱۶:۳۰
شیمی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۰۰
شیمی ۱ – پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۳۰
فیزیک ۲/ فصل اول (الکتریسته ساکن ) – پایه۱۱ -رشته علوم تجربی
۲۰:۰۰
فیزیک ۳ /درس (نمودار مکان -زمان) – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
۲۰:۲۵

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
تولید قطعات به روش تراشکاری – رشته ماشین ابزار – پایه ۱۱- شاخه
۸:۰۰
مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD -رشته الکترونیک -پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای
۸:۳۰
سرویس چرخ خودرو -پودمان یک رشته مکانیک خودرو -پایه ۱۰ – شاخه فنی وحرفه ای
۹:۰۰
حقوق ودستمزد – پایه ۱۱- رشته حسابداری -شاخه فنی وحرفه ای
۲۰:۵۰
پرورش مهارت شناختی – رشته تربیت کودک – پایه۱۲ – شاخه فنی و حرفه ای

۲۱:۱۵

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۷:۳۰
درس دین وزندگی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی
۸:۰۰
درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی ‌
۸:۳۰
درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۱۰:۱۵
درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها
۱۰:۴۵
درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها
۱۱:۱۵
درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۱۱:۴۵
درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۱۵
درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک
۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
درس اخلاق اسلامی۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی
۱۵:۰۰
درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی
۱۵:۳۰
درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف
۱۶:۰۰
درس آموزش قرآن سوم دبستان

۱۱:۰۰
درس هدیه های آسمانی دوم دبستان
۱۱:۳۰
درس پیامهای آسمان پایه هفتم

۱۶:۳۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان – ۲۱ مهر ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
علوم تجربی و تفکر پایه اول
۱۰:۳۰
بازی و ریاضی پایه دوم
۱۱:۰۰
بازی و ریاضی پایه سوم
۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه چهارم
۱۲:۱۰
بازی و ریاضی پایه پنجم
۱۲:۴۰
بازی و ریاضی پایه ششم
۱۳:۱۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
ریاضی- معرفی عدد های علامت دار (فصل۲) پایه هفتم
۱۴:۳۰
ریاضی- حل نمونه سوال از فصل ۱ پایه هشتم
۱۵:۰۰
ریاضی – مجموعه ها و احتمال پایه نهم
۱۵:۳۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
عربی و زبان قرآنی یک – پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۶:۳۰
عربی و زبان قرآنی دو – پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۰۰
عربی و زبان قرآنی ۳ – پایه ۱۲-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۳۰
ریاضی -ترکیب توابع – پایه۱۲ -رشته علوم تجربی
۲۰:۰۰
فیزیک – سرعت لحظه ای – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
۲۰:۲۵

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
طراحی ۱ – رشته گرافیک – پایه ۱۰- شاخه کاردانش و فنی حرفه ای
۸:۰۰
آموزش نرم افزار اتوکد جلسه ۴ – مشترک رشته ها – تمامی پایه ها
۸:۳۰
نازک دوزی (برش اولیه دامن) -پایه ۱۰ – شاخه فنی وحرفه ای
۹:۰۰
حقوق ودستمزد – پایه ۱۱- رشته حسابداری -شاخه فنی وحرفه ای
۲۰:۵۰
تاریخ هنر ایران – رشته گرافیک – پایه۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای

۲۱:۱۵

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس علوم وفنون ادبی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۷:۳۰
درس جغرافیای۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
۸:۰۰
درس منطق پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی ‌
۸:۳۰
درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها
۱۰:۱۵
درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱مشترک تمام رشته ها
۱۰:۴۵
درس فارسی۳پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها
۱۱:۱۵
درس سلامت وبهداشت پایه۱۲مشترک تمام رشته ها
۱۱:۴۵
درس جغرافیای۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی
۱۲:۱۵
درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲مشترک تمام رشته ها
۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
درس هدیه آسمانی پایه سوم ابتدایی
۱۱:۰۰
درس آموزش قرآن پایه دوم ابتدایی
۱۱:۳۰
درس دین وزندگی۱ پایه۱۰رشته ریاضی و تجربی
۱۵:۰۰
درس تاریخ اسلام۱و۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی

۱۵:۳۰
درس تحلیل فرهنگی پایه ۱۱رشته علوم ومعارف
۱۶:۰۰
درس آموزش قران۸متوسطه دوره اول

۱۶:۳۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان – ۲۲ مهر ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
فارسی و نگارش پایه اول
۱۰:۳۰
فارسی و نگارش پایه دوم
۱۱:۰۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم
۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه چهارم
۱۲:۱۰
فارسی و نگارش پایه پنجم
۱۲:۴۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم
۱۳:۱۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
علوم تجربی- مواد الفبای زندگی – پایه هفتم
۱۴:۳۰
علوم تجربی – از درون اتم چه خبر پایه هشتم
۱۵:۰۰
علوم تجربی- رفتار اتم ها با یکدیگر پایه نهم
۱۵:۳۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
زیست شناسی ۲ – پایه ۱۱- علوم تجربی
۱۶:۳۰
زیست شناسی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی
۱۷:۰۰
شیمی ۲ – پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی
۱۷:۳۰
ریاضی / توابع – پایه۱۲ – رشته علوم تجربی
۲۰:۰۰
فیزیک / سرعت لحظه ای – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
۲۰:۲۵

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
سرویس چرخ خودرو /پودمان ۱ – پایه ۱۱-رشته مکانیک خودرو -شاخه کاردانش و فنی حرفه ای و کاردانش
۸:۰۰
مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD -پایه ۱۱- رشته الکترونیک- شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای
۸:۳۰
تولید قطعات به روش تراشکاری -پایه ۱۱ – رشته ماشین ابزار – شاخه فنی وحرفه ای
۹:۰۰
پرورش مهارت شناختی -درس تربیت کودک – پایه ۱۲ -شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای
۲۰:۵۰
تاریخ هنر ایران – رشته گرافیک – پایه۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

۲۱:۱۵

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۷:۳۰
درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها
۸:۰۰
درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی ‌
۸:۳۰
درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی
۱۰:۱۵
درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمام رشته ها
۱۰:۴۵
درس جامعه شناسی۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۱۱:۱۵
درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها
۱۱:۴۵
درس حسابان۲ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک
۱۲:۱۵
درس هندسه ۲پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک
۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
درس هدیه های آسمانی چهارم دبستان
۱۱:۰۰
درس آموزش قرآن چهارم دبستان
۱۱:۳۰
درس احکام ۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف
۱۵:۰۰
درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی

۱۵:۳۰
درس علوم ومعارف قرانی۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف
۱۶:۰۰
درس آموزش قران۸متوسطه دوره اولدرس پیام آسمانی پایه۸درس دوم

۱۶:۳۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان – ۲۳ مهر ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
بازی و ریاضی پایه اول
۱۰:۳۰
علوم تجربی پایه دوم
۱۱:۰۰
فارسی و نگارش پایه سوم
۱۱:۳۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم
۱۲:۱۰
بازی و ریاضی پایه پنجم
۱۲:۴۰
بازی و ریاضی پایه ششم
۱۳:۱۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
ادبیات فارسی – درس سوم نسل آینده ساز قسمت دوم پایه هفتم
۱۴:۳۰
ادبیات وفارسی- درس سوم ارمغان ایران قسمت دوم پایه هشتم
۱۵:۰۰
ادبیات فارسی – درس سوم مثل آینه قسمت دوم پایه نهم
۱۵:۳۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
شیمی یک – پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۶:۳۰
شیمی سه – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۰۰
شیمی دو – پایه ۱۱-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۳۰
فیزیک ۱ – چگالی – پایه۱۰ -رشته علوم تجربی
۲۰:۰۰
ریاضی ۲ -معادلات گویا و گنگ – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی
۲۰:۲۵

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
نقاشی رنگ روغن – رشته چهره سازی – پایه ۱۲- شاخه کاردانش و فنی حرفه ای
۸:۰۰
نقشه کشی فنی رایانه – پایه ۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای و معماری
۸:۳۰
طراحی مد و لباس سفارشی -پایه ۱۲- شاخه کار دانش و فنی وحرفه ای
۹:۰۰
دانش فنی تخصصی – پایه ۱۲- رشته ماشین ابزار -شاخه فنی وحرفه ای و کار دانش
۲۰:۵۰
روانشناسی ورزش – رشته تربیت بدنی – پایه۱۱ – شاخه فنی و حرفه ای

۲۱:۱۵

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی
۷:۳۰
درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی
۸:۰۰
درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی ‌
۸:۳۰
درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی
۱۰:۱۵
درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۱۰:۴۵
درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
۱۱:۱۵
درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
۱۱:۴۵
درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک
۱۲:۱۵
درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک
۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
درس هدیه آسمانی پایه پنجم
۱۱:۰۰
درس آموزش قرآن پایه پنجم دبستان
۱۱:۳۰
درس جریان شناسی اندیشه های معاصرپایه۱۲رشته علوم ومعارف
۱۵:۰۰
درس احکام۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی

۱۵:۳۰
درس احکام۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف
۱۶:۰۰
درس آموزش قرآن نهم

۱۶:۳۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان – ۲۴ مهر ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
فارسی و نگارش پایه اول
۱۰:۳۰
فارسی و نگارش پایه دوم
۱۱:۰۰
بازی و ریاضی پایه سوم
۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه چهارم
۱۲:۱۰
علوم تجربی پایه پنجم
۱۲:۴۰
فارسی و نگارش پایه ششم
۱۳:۱۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
عربی – درس اول بخش سوم پایه هفتم
۱۴:۳۰
عربی- درس دوم (ترجمه) پایه هشتم
۱۵:۰۰
عربی – درس اول حل تمرین ها پایه نهم
۱۵:۳۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
آمادگی دفاعی – پایه ۱۰- مشترک تمام رشته ها
۱۶:۳۰
هویت اجتماعی – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۰۰
زیست شناسی ۱ – پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی
۱۷:۳۰
فیزیک ۱ – چگالی ویژگی های فیزیک مواد – پایه۱۰ -رشته علوم تجربی و ریاضی
۲۰:۰۰
ریاضی ۲ -معادلات گویا و گنگ – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۲۰:۲۵

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD – رشته الکترونیک – پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی‌وحرفه‌ای
۸:۰۰
نصب و راه اندازی پکیج گرمایشی پودمان یک – پایه ۱۰ – شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش
۸:۳۰
سرویس چرخ خودرو /پودمان یک – رشته مکانیک خودرو -پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی‌وحرفه‌ای
۹:۰۰
پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب – پایه ۱۱ -شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش
۲۰:۵۰
استاندارد کورل دراو – پایه۱۰ – شاخه فنی‌وحرفه‌ای

۲۱:۱۵

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس ریاضی آمار۱ پایه ۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
۷:۳۰
درس تاریخ ۲ پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
۸:۰۰
درس نگارش۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها ‌
۸:۳۰
درس علوم و فنون ادبی۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی
۱۰:۱۵
درس زبان خارجی۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها
۱۰:۴۵
درس علوم و فنون ادبی۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی
۱۱:۱۵
درس دین وزندگی۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی
۱۱:۴۵
درس هندسه۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک
۱۲:۱۵
درس هندسه ۲ پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس هندسه ۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک
۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
درس هدیه آسمانی پایه ششم
۱۱:۰۰
درس آموزش قرآن پایه ششم
۱۱:۳۰
درس عربی زبان قران ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف
۱۵:۰۰
درس عربی زبان قران ۱ پایه ۱۰ رشته علوم ومعارف اسلامی

۱۵:۳۰
درس عربی زبان قران۳ پایه ۱۲رشته علوم و معارف

۱۶:۰۰
درس پیام‌های آسمانی نهم درس اول متوسطه دوره اول

۱۶:۳۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان – ۲۵ مهر ماه

متوسطه اول

درس ساعت پخش
فرهنگ و هنر – درس طراحی سنتی پایه هفتم
۱۴:۳۰
فرهنگ و هنر – طراحی ذهنی از پرندگان پایه هشتم
۱۵:۰۰
فرهنگ و هنر – فصل دوم گرافیک پایه نهم
۱۵:۳۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
تفکر و سواد رسانه ای – درس انتخابی- مشترک تمام رشته ها
۱۶:۳۰
زمین شناسی – پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۰۰
تاریخ معاصر – پایه ۱۱-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۳۰

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲شته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۷:۳۰
درس فارسی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها
۸:۰۰
درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی ‌
۸:۳۰
درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
۱۰:۱۵
درس نگارش ۱و۲پایه۱۰ مشترک تمام رشته ها
۱۰:۴۵
درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی
۱۱:۱۵
درس ریاضی آمار ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی
۱۱:۴۵
درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک
۱۲ک:۱۵
درس فیزیک ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس ریاضی وآمار۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
درس اصول وعقاید۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف
۱۵:۰۰
درس اصول وعقاید۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی
۱۵:۳۰
درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته علوم تجربی وریاضی
۱۶:۰۰
درس اصول وعقاید۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف

۱۶:۳۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان – ۲۶ مهر ماه

متوسطه اول

درس ساعت پخش
زبان انگلیسی -حروف الفبا پایه هفتم
۱۴:۳۰
زبان انگلیسی – مکالمه و لغات درس دو پایه هشتم
۱۵:۰۰
زبان انگلیسی – تمرین درس ۱و ۲ پایه نهم
۱۵:۳۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
زیست‌شناسی۳ – پایه۱۲ – رشته علوم تجربی
۱۶:۳۰
زیست‌شناسی۲ – پایه۱۱- رشته علوم تجربی
۱۷:۰۰
کارگاه کارآفرینی و تولید – پایه۱۱- مشترک همه رشته‌ها
۱۷:۳۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان – ۲۷ مهر ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
بازی و ریاضی پایه اول
۱۰:۳۰
فارسی و نگارش پایه دوم
۱۱:۰۰
فارسی و نگارش پایه سوم
۱۱:۳۰
علوم تجربی و تفکر پایه چهارم
۱۲:۰۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم
۱۲:۳۰
فارسی و نگارش پایه ششم
۱۳:۰۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی
۱۳:۳۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
ریاضی- جمع و تفریق عددهای صحیح پایه هفتم
۱۴:۳۰
ریاضی- چهار ضلعی ها و تقارن (فصل سوم ) پایه هشتم
۱۵:۰۰
ریاضی – عدد های گویا (فصل۲) پایه نهم
۱۵:۳۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
زیست ۱ – پایه ۱۰-رشته علوم تجربی
۱۶:۳۰
شیمی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۰۰
شیمی ۱ – پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۳۰
فیزیک ۲/ فصل اول (الکتریسته ساکن ) – پایه۱۱ -رشته علوم تجربی
۲۰:۰۰
ریاضی ۲ / درس معادلات گویا و گنگ – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۲۰:۲۵

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
طراحی ۱ (جلسه سوم ) – رشته گرافیک نقاشی – پایه ۱۰- شاخه کاردانش و فنی حرفه ای
۸:۰۰
آموزش نرم افزار اتوکد(جلسه ۵)- تمامی پایه های مشترک رشته های معماری و فنی و حرفه ای
۸:۳۰
نازک دوزی برش اولیه دامن اولیه رشته خیاطی -پایه ۱۰ – شاخه فنی وحرفه ای و کار و دانش
۹:۰۰
روانشناسی ورزش – پایه ۱۲ – رشته تربیت بدنی -شاخه فنی وحرفه ای
۲۰:۵۰
ماشین ابزار – پایه۱۲ – شاخه فنی و حرفه ای وکار دانش

۲۱:۱۵

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۷:۳۰
درس دین وزندگی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی
۸:۰۰
درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی ‌
۸:۳۰
درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۱۰:۱۵
درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها
۱۰:۴۵
درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها
۱۱:۱۵
درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۱۱:۴۵
درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۱۵
درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک
۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
درس آموزش قرآن سوم دبستان
۱۱:۰۰
درس هدیه های آسمانی پایه دوم
۱۱:۳۰
درس اخلاق اسلامی۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی
۱۵:۰۰
درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی

۱۵:۳۰
درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف

۱۶:۰۰
درس پیامهای آسمان ۷

۱۶:۳۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان – ۲۸ مهر ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
علوم تجربی پایه اول
۱۰:۳۰
بازی و ریاضی پایه دوم
۱۱:۰۰
بازی و ریاضی پایه سوم
۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه چهارم
۱۲:۰۰
بازی و ریاضی پایه پنجم
۱۲:۳۰
بازی و ریاضی پایه ششم
۱۳:۰۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی
۱۳:۳۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
مطالعات و مهارت های اجتماعی -همدلی و همیاری حوادث پایه هفتم
۱۴:۳۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی- آسیب ها ی اجتماعی و پیشگیری از آنها پایه هشتم
۱۵:۰۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی – هوا کره( اتمسفر) پایه نهم
۱۵:۳۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
عربی و زبان قرآنی یک – پایه ۱۰-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۶:۳۰
عربی و زبان قرآنی دو – پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۰۰
عربی و زبان قرآنی سه – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۳۰
ریاضی ۳ / توابع وارون – پایه۱۲ -رشته علوم تجربی
۲۰:۰۰
فیزیک ۳/درس شتاب-پایه۱۲ رشته علوم تجربی
۲۰:۲۵

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
نقشه کشی فنی رایانه /جلسه ۶ – پایه ۱۰- مشترک رشته های معماری و فنی و حرفه ای
۸:۰۰
نقاشی رنگ روغن – پایه ۱۲-رشته چهره سازی – شاخه کار دانش و فنی حرفه ای
۸:۳۰
طراحی و دوخت لباس بچه گانه – پایه ۱۱ – شاخه فنی وحرفه ای
۹:۰۰
طراحی پیراهن و سربند – پایه ۱۱ -شاخه فنی وحرفه ای وکار دانش
۲۰:۵۰
عناصر و جزئیات-رشته نقشه کشی معماری – پایه۱۱ – شاخه فنی و حرفه ای و معماری

۲۱:۱۵

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس علوم وفنون ادبی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۷:۳۰
درس جغرافیای۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
۸:۰۰
درس منطق پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی ‌
۸:۳۰
درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها
۱۰:۱۵
درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱مشترک تمام رشته ها
۱۰:۴۵
درس فارسی۳پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها
۱۱:۱۵
درس سلامت وبهداشت پایه۱۲مشترک تمام رشته ها
۱۱:۴۵
درس جغرافیای۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی
۱۲:۱۵
درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲مشترک تمام رشته ها
۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
درس هدیه آسمانی پایه سوم ابتدایی
۱۱:۰۰
درس آموزش قرآن پایه دوم ابتدایی
۱۱:۳۰
درس دین وزندگی۱ پایه۱۰رشته ریاضی و تجربی
۱۵:۰۰
درس تاریخ ۹اسلام۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی

۱۵:۳۰
درس تاریخ اسلام ۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف

۱۶:۰۰
درس آموزش قرآن ۸

۱۶:۳۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان – ۲۹ مهر ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
فارسی و نگارش پایه اول
۱۰:۳۰
فارسی و نگارش پایه دوم
۱۱:۰۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم
۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه چهارم
۱۲:۰۰
فارسی و نگارش پایه پنجم
۱۲:۳۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششمم
۱۳:۰۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی
۱۳:۳۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
علوم تجربی – مواد و الفبای زندگی پایه هفتم
۱۴:۳۰
علوم تجربی – از درون اتم چه خبر پایه هشتم
۱۵:۰۰
علوم تجربی – رفتار اتم با یکدیگر پایه نهم
۱۵:۳۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
زیست شناسی ۲ – پایه ۱۱-رشته علوم تجربی
۱۶:۳۰
زیست شناسی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی
۱۷:۰۰
شیمی ۲ – پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۳۰
فیزیک ۲ / خطوط میدان – پایه۱۱ -رشته علوم تجربی
۲۰:۰۰
فیزیک ۳ / درس شتاب متوسط و لحظه ای – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
۲۰:۲۵

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
آموزش نرم افزار اتوکد /جلسه ۶ – تمامی پایه ها- مشترک رشته های معماری و فنی و حرفه ای
۸:۰۰
طراحی و دوخت لباس بچه گانه -پایه ۱۱- شاخه فنی وحرفه ای
۸:۳۰
طراحی یک -جلسه ۴ – پایه ۱۰-رشته گرافیک و نقاشی – شاخه کار دانش و فنی حرفه ای
۹:۰۰
آشنایی با موزه ها وپنجره ها -رشته تصویر سازی – پایه ۱۲ – کار دانش
۲۰:۵۰
متره و براورد -رشته نقشه کشی معماری – پایه۱۲ – شاخه فنی و حرفه ای و معماری

۲۱:۱۵

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۷:۳۰
درس دین وزندگی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی
۸:۰۰
درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی ‌
۸:۳۰
درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۱۰:۱۵
درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها
۱۰:۴۵
درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها
۱۱:۱۵
درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۱۱:۴۵
درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۱۵
درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک
۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
درس هدیه های آسمانی چهارم دبستان
۱۱:۰۰
درس آموزش قرآن پایه چهارم
۱۱:۳۰
احکام۳پایه ۱۲ علوم و معارف اسلامی
۱۵:۰۰
تاریخ اسلام ۳پایه ۱۲علوم و معارف اسلامی

۱۵:۳۰
علوم و معارف قرآنی۲پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی

۱۶:۰۰
پیام های آسمانی پایه ۸

۱۶:۳۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان – ۳۰ مهر ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
بازی و ریاضی پایه اول
۱۰:۳۰
علوم تجربی پایه دوم
۱۱:۰۰
فارسی و نگارش پایه سوم
۱۱:۳۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم
۱۲:۰۰
بازی و ریاضی پایه پنجم
۱۲:۳۰
بازی و ریاضی پایه ششم
۱۳:۰۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی
۱۳:۳۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
ادبیات فارسی – درس چهارم بخش یک پایه هفتم
۱۴:۳۰
ادبیات فارسی-درس چهارم (سفر شکفتن )قسمت اول
۱۵:۰۰
ادبیات فارسی – درس چهارم بخش یک پایه نهم

۱۵:۳۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
شیمی ۱ – پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی
۱۶:۳۰
شیمی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی
۱۷:۰۰
شیمی ۲ – پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۳۰
ریاضی ۳ / توابع وارون – پایه۱۲ -رشته علوم تجربی
۲۰:۰۰
فیزیک ۳ / درس شتاب متوسط و لحظه ای – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

۲۰:۲۵

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
تعمیرات سیستم سوخت و حرفه /پودمان یک – رشته مکانیک – پایه ۱۲- رشته کاردانش و فنی و حرفه ای
۸:۰۰
مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD -پایه ۱۱- رشته الکترونیک – شاخه فنی وحرفه ای
۸:۳۰
نصب و راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایش پایه ۱۰-رشته تاسیسات مکانیک – شاخه فنی و حرفه ای
۹:۰۰
دانش فنی -رشته تربیت کودک – پایه ۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای
۲۰:۵۰
نازک دوزی -رشته طراحی و دوخت – پایه۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

۲۱:۱۵

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی
۷:۳۰
درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی
۸:۰۰
درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی ‌
۸:۳۰
درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی
۱۰:۱۵
درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۱۰:۴۵
درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
۱۱:۱۵
درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
۱۱:۴۵
درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک
۱۲:۱۵
درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک
۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
درس جریان شناسی اندیشه های معاصرپایه۱۲رشته علوم ومعارف
۱۵:۰۰
درس احکام۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی
۱۵:۳۰
درس احکام۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف
۱۶:۰۰
درس آموزش قرآن نهم درس اول متوسط دوره اول

۱۶:۳۰

مشاهده ویدئوهای آموزشی

با انتخاب مقطع تحصیلی خود، ویديوهای آموزشی دروس مورد نظرتان را در شبکه آموزش مشاهده نمایید.