جمعیت استان سمنان بیش از ۷۰۲ هزار نفر اعلام شد

به گزارش ایرنا، بنا به گزارش مرکز آمار ایران از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ استان سمنان ۷۰۲ هزار و ۳۶۰ نفر جمعیت در ۲۱۵ هزار و ۵۷۱ خانوار شامل ۳۵۶ هزار و ۶۵۶ نفر مرد و ۳۴۵ هزار و ۷۰۴ نفر زن و ۵۶۰ هزار و ۵۰۲ نفر جمعیت شهری و ۱۴۱ هزار و ۸۵۸ نفر جمعیت روستایی است و از نظر شاخص جمعیت استان سی ام کشور است.

بر اساس نتیجه سرشماری سال ۹۵ شهرستان سمنان دارای ۱۹۶ هزار و ۵۲۱ نفر در ۵۲ هزار و ۱۱ خانوار است که ۱۰۰ هزار و ۹۴۳ نفر مرد و ۹۵ هزار و ۵۷۸ نفر زن و ۱۸۵ هزار و ۱۲۹ نفر جمعیت شهری و ۱۱ هزار و ۳۹۲ نفر جمعیت روستایی را شامل می‌شود.

در سرشماری سال ۱۳۹۵ نیز شهرستان شاهرود ۲۱۸ هزار و ۶۲۸ نفر و ۶۹ هزار و ۷۲۳ خانوار شامل ۱۱۱ هزار و ۱۹۱ نفر مرد و ۱۰۷ هزار و ۴۳۷ نفر زن و ۱۷۶ هزار و ۶۱۹ جمعیت شهری و ۴۲ هزار و ۹ نفر جمعیت روستایی دارد.

در سرشماری سال ۹۵ مشخص شد شهرستان دامغان ۹۴ هزار و ۱۹۰ نفر در ۳۰ هزار و ۲۹۶ خانوار جمعیت دارد که شامل ۴۷ هزار و ۱۲۲ نفر مرد و ۴۷ هزار و ۶۸ نفر زن و ۷۲ هزار و ۹۲۵ نفر جمعیت شهری و ۲۱ هزار و ۲۶۵ نفر جمعیت روستایی می‌شود.

بر اساس سرشماری سال ۹۵ شهرستان گرمسار ۷۷ هزار و ۴۲۱ نفر در ۲۵ هزار و ۵۸۵ خانوار دارد که شامل ۳۹ هزار و ۱۷۲ نفر مرد و ۳۸ هزار و ۲۴۹ نفر زن و ۶۲ هزار و ۱۹۰ جمعیت شهری و ۱۵ هزار و ۲۳۱ جمعیت روستایی است.

در سرشماری ۹۵ مشخص شد شهرستان مهدیشهر ۴۷ هزار و ۴۷۵ نفر جمعیت در ۱۵ هزار و ۲۲۶ خانوار دارد که شامل ۲۳ هزار و ۸۴۴ نفر مرد و ۲۳ هزار و ۶۳۱ نفر زن و ۴۱ هزار و ۶۷۳ نفر جمعیت شهری و پنج هزار و ۸۰۲ جمعیت روستایی است.

بر اساس اعلام نتایج سرشماری سال ۹۵ شهرستان سرخه ۱۵ هزار و ۵۲۳ نفر جمعیت در پنج هزار و ۳۳۰ خانوار دارد که شامل هفت هزار و ۸۶۷ نفر مرد و هفت هزار و ۶۵۶ نفر زن و ۹ هزار و ۹۵۱ جمعیت شهری و پنج هزار و ۵۷۲ جمعیت روستایی است.

بر اساس نتیجه سرشماری سال ۹۵ شهرستان آرادان با ۱۳ هزار و ۸۸۴ نفر در چهار هزار و ۹۱۹ خانوار، شامل هفت هزار و ۶۷ نفر مرد و ۶ هزار و ۸۱۷ نفر زن و هفت هزار و ۴۴۹ نفر جمعیت شهری و ۶ هزار و ۴۳۵ جمعیت روستایی دارد.

در سرشماری سال ۹۵ مشخص شد شهرستان میامی ۳۸ هزار و ۷۱۸ نفر جمعیت در ۱۲ هزار و ۴۸۱ خانوار دارد که شامل ۱۹ هزار و ۴۵۰ نفر مرد و ۱۹ هزار و ۲۶۸ نفر زن و چهار هزار و ۵۶۶ نفر جمعیت شهری و ۳۴ هزار و ۱۵۲ جمعیت روستایی است.

بر اساس داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ سهم استان سمنان از کل جمعیت کشور در سال ۱۳۹۰ به میزان ۰٫۸۴ درصد و در سال ۹۵ به میزان ۰٫۸۸ درصد بوده است و سمنان در این شاخص سی امین استان کشور است و تراکم جمعیت استان با جمعیت ۷۰۲ هزار و ۳۶۰ نفری در مساحت ۹۷ هزار و ۴۹۰ هکتاری ۷٫۲ نفر در هر کیلومتر مربع و در جایگاه آخرین استان کشور است.

بر اساس اعلام نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ میزان باسوادی استان سمنان در سال ۱۳۸۵ به میزان ۸۸٫۶ درصد، در سال ۱۳۹۰ به میزان ۸۸٫۴ درصد و در سال ۱۳۹۵ به میزان ۹۱٫۵ درصد بوده است و سمنان پس از استان های تهران و البرز، رتبه سوم کشور را در این شاخص دارد.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از سرشماری ۹۵ سهم استان سمنان از کل جمعیت مهاجر کشور در سال ۱۳۹۰ به میزان ۱٫۳ درصد، با ۰٫۳ درصد افزایش، در سال ۱۳۹۰ به ۱٫۶ درصد رسید که نشان می دهد سمنان بیست و سومین استان کشور در پذیرش جمعیت مهاجر کشور است.

سرشماری عومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ نشان داد واحدهای مسکونی خالی استان سمنان در سال ۱۳۹۵ به تعداد ۲۶ هزار و ۷۱۳ واحد است که این استان را در جایگاه بیست و هفتمین استان قرار می دهد، در حالی که این آمار در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۰ هزار و ۴۴۷ واحد بود.

بر اساس اعلام سرشماری سال ۹۵ متوسط نرخ رشد سالانه استان سمنان بین سال های ۱۳۹۰ تا ۹۵ به میزان ۲٫۱۶ درصد در جایگاه ششم کشور و متوسط نرخ رشد سالانه در همین مدت در کشور ۱٫۲۴ بوده است و همچنین درصد متوسط رشد سالانه جمعیت بین سال های ۱۳۹۰- ۹۵ استان سمنان ۱٫۲۴ درصد اعلام شد.

بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ جمعیت کشور ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر در ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۳۵ خانوار است که ۵۱ درصد مرد و ۴۹ درصد زن هستند، استان تهران با ۱۳ میلیون و ۲۶۷ هزار و ۶۳۷ نفر پرجمعیت ترین و ایلام با ۵۸۰ هزار و ۱۵۸ نفر کم جمعیت ترین استان های کشور هستند.

مرحله اول سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ کشور از سوم تا ۲۴ مهر به صورت اینترنتی برگزار شد که مردم استان سمنان با ۷۰ درصد مشارکت رتبه اول کشور را کسب کرد و مرحله دوم سرشماری نیز از ۲۵ مهر تا یکم آذر ۹۵ به صورت مراجعه حضوری آمارگیران به خانوارها اجرا شد.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان