دختر نوجوان سمنانی سفیر سازمان شهروندان جهانی شد

روشا شریعت پناهی دانش آموز ۱۷ ساله سمنانی است که قصه های زیبای شاهنامه را به زبان های فارسی، انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی اجرا می کند.

به گزارش مرآت، روز گذشته در جریان سفر پروفسور کواک رئیس سازمان شهروندان جهانی هم این نوجوان قصه ضحاک ماردوش و کاوه آهنگر را در فضای زیبای حمام پهنه سمنان برای پروفسور کواک، شهردار سمنان و مدیران شهری اجرا کرد که بسیار مورد توجه قرار گرفت.

پروفسور کواک گفت: این فرزندان برای شهر سمنان به مثابه گنج هستند ،گنج هایی که باید در مسیر صحیح هدایت شوند.

وی خطاب به روشا شریعت پناهی شما از این پس نه فقط سفیر سمنان که سفیر جهان هستید.

این نوجوان نخبه سمنانی عضو گروه سفیران صلح و دوستی هم می باشد.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان