ساخت شبیه ساز حرکت زمین در استان سمنان

دستگاه شبیه ساز حرکت زمین با توان شناسایی تغییر شکل پوسته سخت زمین در دانشگاه دامغان طراحی و ساخته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، طراح دستگاه گفت : این طرح نمونه داخلی ندارد و با هدف شبیه سازی و شناسایی تغییر شکل های پوسته سخت زمین ، حرکات زمین و شرایط وقوع زمین لرزه ساخته شده است.
سید سعیدالرضا اسلامی افزود: این ابزار از بخش های موتور ، گیربوکس و محورهای طولی برای مشابه سازی حرکات کند زمین تشکیل شده تا حرکات در حد میلیمتر در دقیقه ایجاد کند.
وی گفت: این دستگاه با مطالعه گنبدهای نمکی جنوب معلمان دامغان طرحی را شبیه سازی کرد و شکستگی و پستی و بلندی و چین خوردگی زمین را نشان داد.
نتایج این پژوهش و ساخت دستگاه در همایش های ملی ارائه و در مجلات بین المللی به چاپ رسیده است.
طراحی دستگاه در مدت دو سال انجام شده و ساخت آن ۴۰۰ میلیون ریال هزینه داشته است.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان