سامانه الکترونیک هدفمندسازی یارانه‌ها

در سامانه هدفمندسازی یارانه‌ها می‌توانید برای دریافت یارانه و یا انصراف از آن ثبت‌نام کنید و یا برای دریافت یارانه شماره حساب اعلام کنید و یا اطلاعات پرداختی خود را مشاهده کنید.
برای ورود اطلاعات در این سامانه باید کد ملی ۱۰ رقمی خود را فقط به صورت عددی بدون خط تیره و فاصله وارد نمائید.
همچنین سریال ۶ رقمی شناسنامه را فقط به صورت عددی و بدون خط تیره و فاصله وارد نمائید.

لینک ورود به سامانه هدفمند سازی یارانه ها:

ورود به سامانه هدفمند سازی یارانه ها