سمنان و سرخه در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند

طبق اعلام روز دوشنبه۴ بهمن ۱۴۰۰ سامانه ماسک وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌ پزشکی، رنگ‌بندی کرونایی استان سمنان با تغییر همراه بود و شهرستان سمنان و سرخه در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

به گزارش ایرنا، رنگ بندی جدید سامانه ماسک وازرت بهداشت روز دوشنبه چهارم بهمن ماه ۲ شهرستان سمنان و سرخه در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

طبق جدیدترین رنگ بندی، در استان سمنان شهرستان گرمسار از وضعیت زرد کرونایی خارج شد و به رنگ آبی تغییر وضعیت داد.

در حال حاضر شهرستان های دامغان، گرمسار، مهدیشهر، شاهرود، آرادان و میامی در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند.

طبق رنگ بندی اعلامی امروز هیچ بخشی از کشور در وضعیت قرمز کرونایی قرار ندارد، یک شهرستان در وضعیت نارنجی، ۴۴ شهرستان در وضعیت زرد و ۴۰۳ شهرستان کشور در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند.