جدول فاصله شهر سمنان تا برخی مراکز استانها

مبدا مقصد فاصله
سمنان تبریز ۸۵۵ کیلومتر
سمنان اردبیل ۸۱۲ کیلومتر
سمنان ایلام ۸۸۲ کیلومتر
سمنان ارومیه ۹۸۶ کیلومتر
سمنان کرج ۲۷۳ کیلومتر
سمنان قم ۲۸۲ کیلومتر
سمنان تهران ۲۲۱ کیلومتر
سمنان اصفهان ۵۸۴ کیلومتر
سمنان شیراز ۱۰۶۸ کیلومتر
سمنان زنجان ۵۵۵ کیلومتر
سمنان ساری ۲۰۱ کیلومتر
سمنان مشهد ۶۷۴ کیلومتر

نقشه آنلاین سمنان