وضعیت جوی ۲۰ فروردین ماه ۹۷ سمنان

وضعیت جوی امروز سمنان به شرح زیر است :
سرعت باد: ۳ متر بر ثانیه, ۱۰ کیلومتر بر ساعت
نم نسبی: % ۳۳
دید افقی: بیش از ۱۰ کیلومتر
بارندگی ۲۴ ساعت گذشته: ۲ میلیمتر
بیشینه دما در ۲۴ ساعت گذشته: ۲۰°
کمینه دما در ۲۴ ساعت گذشته: ۱۲°