کمک معیشتی ۱۰۰ هزار تومانی به کدام کارگران تعلق می گیرد؟

فتح اله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به شرایط پرداخت حمایت معیشتی ۱۰۰ هزار تومانی، کارگران مشمول دریافت این کمک معیشتی را اعلام کرد.

فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت کار برای پرداخت کمک معیشتی ابلاغ شده دو گروه با درنظر گرفتن شرایطی از این کمک معیشتی بهره مند خواهند شد.

وی ادامه داد: گروه اول افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند که کمک معیشتی ۱۲۰ هزار تومانی به آنها پرداخت می شود و گروه دوم شامل کسانی است که حقوق ثابت ندارند و تحت پوشش بیمه اجتماعی نیستند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: با توجه به شرایط اعلام شده کارگران فصلی، کارگران روزمزد و بخشی از کارگران ساختمانی مشمول دریافت کمک معیشتی ۱۰۰ هزار تومانی می شوند.

بیات تصریح کرد: این طرح شامل حال کارگران حداقل بگیر و بازنشستگان و مستمری بگیران نمی شود و جامعه کارگری و بازنشستگان از این چرخه حذف شده اند.

وی تصریح کرد: کمک معیشتی ۱۰۰ هزار تومانی فقط شامل کسانی است که هیچ گونه بیمه و حقوق و درآمد ثابت ندارند ولی حدود ۳۰ میلیون نفر می شوند که باید دید از کجا و چه کسانی هستند.

به اعتقاد رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، در شرایط حاضر کسانی که حقوق ثابت می گیرند درآمدشان وضع معیشت آنها را پوشش نمی دهد چه برسد به کارگران فصلی و روزمزد و ساختمانی که بیشترین آسیب را از کرونا متحمل و ماهها بیکار و خانه نشین شدند.

وی گفت: در حال حاضر برای همه کارگران ساختمانی لیست بیمه رد نمی شود که این عده باید شناسایی و از کمک معیشتی صدهزار تومانی بهره مند شوند و صرفنظر از این گروه، باید برای بسیاری از کارگران فصلی و روزمزد که دچار آسیب شدند و وضع معیشتی مناسبی ندارند، کمکهایی درنظر بگیریم.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان