نمایش 1 از 1 مورد

تعداد:
ترتیب بر اساس:
ترتیب:

به استناد اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری این سازمان موسسه ای بیمه ای، دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت رفاه وتامین اجتماعی است؛ که مسئولیت اداره امورصندوق بازنشستگی مستخدمان مشمول مقررات بازنشستگی کشوری را با رعایت مقررات استخدامی مربوط…