آموزش درس پنجم- انسان و محیط زیست یازدهم متوسطه- ۲۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم متوسطه درس پنجم را که توسط خانم کریمی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو…

آموزش درس ششم- عربی یازدهم متوسطه- ۱۹ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس عربی پایه یازدهم متوسطه درس ششم را که توسط خانم ملکی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۹…

آموزش اعمال روی توابع- ریاضی و آمار یازدهم متوسطه- ۱۱ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی و آمار پایه یازدهم متوسطه مبحث اعمال روی توابع را که توسط آقای صیف‌زاده ارائه شده است، مشاهده نمایید.…

آموزش لغات درس سوم- زبان انگلیسی یازدهم متوسطه- ۱۷ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس زبان انگلیسی پایه یازدهم متوسطه درس سوم را که توسط آقای دری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ…

آموزش درس چهاردهم- تاریخ یازدهم متوسطه- ۱۷ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس تاریخ پایه یازدهم متوسطه درس چهاردهم را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش…

آموزش درس سوم- زبان انگلیسی یازدهم متوسطه- ۱۵اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس زبان انگلیسی پایه یازدهم متوسطه درس سوم را که توسط آقای دری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ…

آموزش درس سوم- زبان انگلیسی یازدهم متوسطه- ۱۲اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس زبان انگلیسی پایه یازدهم متوسطه درس سوم را که توسط دکتر دری ارائه شده است را مشاهده نمایید. این ویدیو در…