آموزش مبحث ادبیات حماسی- ادبیات فارسی دوازدهم متوسطه- ۱۸ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ادبیات فارسی پایه دوازدهم متوسطه مبحث ادبیات حماسی(گذر سیاوش از آتش) را که توسط خانم نوری ارائه شده است، مشاهده…

آموزش مبحث نامه نگاری- نگارش دوازدهم متوسطه- ۱۸ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس نگارش پایه دوازدهم متوسطه مبحث نامه نگاری را که توسط آقای حصاری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش مبحث نوسان و امواج- فیزیک دوازدهم متوسطه- ۱۸ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فیزیک پایه دوازدهم متوسطه مبحث نوسان و امواج را که توسط آقای شمسایی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو…

آموزش درس سوم رشته انسانی و درس چهارم رشته ریاضی و تجربی- عربی دوازدهم متوسطه- ۱۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس عربی پایه دوازدهم متوسطه درس سوم رشته انسانی و درس چهارم رشته ریاضی و تجربی را مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش فصل سوم- شیمی دوازدهم متوسطه- ۱۴ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس شیمی پایه دوازدهم متوسطه فصل سوم را که توسط آقای قمی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۴…

آموزش مبحث گراف- ریاضیات گسسته دوازدهم متوسطه- ۱۳ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضیات گسسته پایه دوازدهم متوسطه مبحث گراف را که توسط آقای شهنا ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش مبحث کاربرد مشتق- حسابان دوازدهم متوسطه- ۱۲ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس حسابان پایه دوازدهم متوسطه مبحث کاربرد مشتق را که توسط آقای امیدوار ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو…

آموزش جامدهای یونی- شیمی دوازدهم متوسطه- ۱۷ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس شیمی پایه دوازدهم متوسطه(رشته ریاضی و تجربی) مبحث جامدهای یونی را که توسط آقای قمی ارائه شده است، مشاهده نمایید.

آموزش ادامه مبحث کاربرد مشتق- حسابان دوازدهم متوسطه- ۱۷ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس حسابان پایه دوازدهم متوسطه(رشته ریاضی) ادامه مبحث کاربرد مشتق را که توسط آقای امیدوار ارائه شده است، مشاهده نمایید.…

آموزش فصل چهارم- فیزیک دوازدهم متوسطه- ۱۶اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فیزیک پایه دوازدهم متوسطه(رشته ریاضی و تجربی) فصل چهارم را که توسط آقای شمسایی ارائه شده است، مشاهده نمایید.…

آموزش مهارت نوشتن- زبان انگلیسی دوازدهم متوسطه- ۱۶اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس زبان انگلیسی پایه دوازدهم متوسطه مهارت نوشتن را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۹۸ از شبکه…