شرکت تولیدی شیمیایی کلران سمنان، به نیروهای تکنسین برق و کارشناس تولید با شرایط زیر نیاز دارد:
کارشناس تولید

 • آقا
 • حداکثر ۳۰ سال
 • کارشناسی/ کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
 • مهارت های موردنیاز:
  • آشنایی با اصول مهندسی شیمی
  • تجزیه و تحلیل فرایندهای شیمیایی
  • آشنایی با ICDL
  • آشنایی با زبان انگلیسی

تکنیسین برق

 • آقا
 • حداکثر ۳۰ سال
 • کاردانی برق/ کارشناسی برق- کلیه گرایش ها

رزومه خود را با درج موضوع Resume-Chloran به ایمیل زیر ارسال نمایید.
به رزومه های بدون الصاق عکس رسیدگی نخواهد شد.
دریافت رزومه در مراجعه حضوری امکان پذیر است.

تماس با: شرکت تولیدی شیمیایی کلران [email protected]