فروشگاه جدید فرش صالحی جهت تکمیل کادر خود به دو فروشنده خانم نیاز دارد.

تماس با: فروشگاه فرش صالحی 09126310227