به ۳ نفر کارگر مرد جهت اشتغال در آرامستان سمنان نیازمندیم. حقوق و مزایا به صورت روزمزد پرداخت خواهدشد.
متقاضیان می توانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند .

تماس با: 09900160911