به یک نفر ترجیحا خانوم با مدرک دکترای دامپزشکی برای کار در بیمارستان دامپزشکی نیازمندیم.
در صورت نیاز با شماره زیر تماس بگیرید .

تماس با: ٠٩١٩٩٩٨٣٣٩٧