پوشاک سمینا در سمنان به دو نفر نیروی کار خانم با سابقه فروشندگی و روابط عمومی بالا به صورت تمام وقت نیاز دارد.
لطفا جهت هماهنگی حضورا به فروشگاه مراجعه نمایید.
آدرس: بلوار قائم

تماس با: پوشاک سمینا 09360452739