هیأت مدیره مجتمع تجاری ققنوس، درنظر دارد جهت مدیریت داخلی مجتمع تجاری ققنوس، یک نفر مدیر باسابقه و تجربه مدیریتی موفق و ترجیحاً مدیریت مجتمع تجاری را از طریق دریافت و بررسی رزومه کاری و مصاحبه استخدام نماید.

متقاضیان میتوانند جهت ارائه رزومه کاری خود به دفتر شرکت مهندسی نگین نما واقع در بلوار شهید نوروزی، مجتمع بوعلی، طبقه دهم مراجعه نمایند.

بدیهیست به تقاضای افراد بدون سابقه مدیریتی مناسب، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تماس با: هیأت مدیره مجتمع تجاری ققنوس