دفتر فنی و مهندسی کومش جهت تکمیل کادر خود به تعدادی نیروی کارِ (خانم) آشنا به کامپیوتر و خدمات دانشجویی نیاز دارد.

  • محل کار :دانشگاه سمنان
  • ساعت کار و مبلغ حقوق به صورت توافقی
  • مصاحبه فقط به صورت حضوری انجام میشود
  • تاریخ شروع جذب نیرو: از ۱۷ شهریور ۹۷

    شماره تماس آقای اخلاقی جهت هماهنگی در زیر آمده است:

    تماس با: دفتر فنی و مهندسی کومش ۰۹۳۹۲۴۰۳۰۹۶