کله پزی وکبابی حاج محمدحافظی وپسران به سه کارگر ساده نیاز دارد.
آدرس: سمنان- میدان مشاهیر- جلوترازسه راه کارخانه
برای کسب اطلاعات بیشتر و شرایط کار با شماره زیر متعلق به آقای محمود حافظی تماس حاصل فرمایید.

تماس با: کله پزی وکبابی حاج محمدحافظی وپسران 09198542669