پوشاک پسرعموها در سمنان به یک حسابدار به صورت تمام وقت نیاز دارد.
مبنای حقوق ۹۰۰ هزار تومان می باشد.
آدرس:
خیابان هفت تیر – بین کوچه هفت تیر ۱۸ و ۲۰

تماس با: پوشاک پسرعموها 09100338962