استخدام شرکت‌های وابسته توزیع نیروی برق، آب و فاضلاب شهری و مدیریت ۱۳۹۷

استخدام شرکت‌های وابسته توزیع نیروی برق، آب و فاضلاب شهری و مدیریت ۱۳۹۷

استخدام شرکت‌های وابسته (غیردولتی) توزیع نیروی برق، آب و فاضلاب شهری و مدیریت سال ۱۳۹۷ شرکت های آب و فاضلاب شهری زیر مجموعه شرکت…