در حال بارگذاری

بیوگرافی
آرﯾﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎری، نوازنده سنتور و تنبک، ۸ اسفندماه ۱۳۷۱ در سمنان متولد شد. او هم‌اکنون دانشجوی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار است و نوازندگی سنتور را نزد امیر رحمانیان و نوازندگی تنبک را در کنار ابوالقاسم بختیاری آموخت. او از سال ۱۳۹۰ تا کنون با آموزشگاه موسیقی ماهور همکاری داشته است. از سال ۱۳۹۳ نیز در آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ آﻓﺮﯾﻨﺶ‌ﻫﺎی ﻫﻨﺮی به تدریس مشغول است و تدریس در آموزشگاه روح‌افزا را از سال ۱۳۹۷ در کارنامه خود دارد.

افتخارات و دستاوردها

  • ۱۳۸۴- ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ ﺳﻨﺘﻮر در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن.
  • ۱۳۸۴- ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم دوم ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ ﺳﻨﺘﻮر در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺘﺎن سمنان، داﻣﻐﺎن.
  • ۱۳۸۶- ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ ﺳﻨﺘﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮی دانش‌‌‌آموزی.
  • ۱۳۸۶- ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم دوم ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ ﺳﻨﺘﻮر در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن، گرمسار.
  • ۱۳۸۹- دریافت ﻟﻮح ﺳﭙﺎس از ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن.
  • ۱۳۹۳-دریافت ﻟﻮح ﺳﭙﺎس از ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن.
  • ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮوه ﺻﺒﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﻣﯿﺮ رﺣﻤﺎﻧﯿﺎن.

آثار:
– ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﻨﺘﻮر ﻧﻮازان ﺧﯿﺎم و اﺟﺮای ﮐﻨﺴﺮت‌ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه.