بیوگرافی
عبدالرفیع حقیقت، آثارش را متخلص به رفیع منتشر می‌کرد. او محقق ، مورخ و شاعر سمنانی و فرزند کریم رفیع‌زاده حقیقت و شهربانو در روز ۸ مرداد سال ۱۳۱۳ خورشیدی در شهر سمنان متولد شد. پدرش از تجار معروف بود. زمانی که عبدالرفیع به ۶ ماهگی رسید پدرش را از دست داد و کفالت و سرپرستی‌اش به عهده عمویش حاج محمد‌قاسم حقیقت و همسرش که خاله او بود و بر حسب اتفاق فرزندی نداشتند محول گردید.
او تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در سمنان به پایان رساند. سپس مدت هفت سال از محضر آیت‌الله علامه محمد صالح حائری مازندرانی(سمنانی)، از عالمان طراز اول که در سمنان مقیم بود، به تحصیل علوم قدیمه و رجال بهره پرداخت و به اشاره ایشان مقدمات مطالب تاریخ سمنان را فراهم کرد.
عبدالرفیع حقیقت، تحصیلات عالی در رشته مدیریت را در مدرسه عالی بازرگانی تهران و دوره‌های تخصصی تاریخ را در دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران به پایان رساند.
او برای مدتی در وزارت فرهنگ و هنر، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران مشغول به کار بود.

افتخارات و دستاوردها

  • ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷- همکاری با مجله ادبی گوهر به مدیر مسئولی مرتضی کامران و سردبیری دکتر نصرت‌الله کاسمی و سردبیری مجله ارمغان به مدت هفت سال
  • ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۹- مدیر عامل شرکت مولفات و مترجمان ایران به مدت سیزده سال.
  • ۱۳۵۷ تاکنون- تأسیس موسسه‌های فرهنگی آزاد اندیشان ایران، آفتاب حقیقت، مؤسسه پژوهشی و انتشاراتی کومش.
  • ۱۳۷۰- دریافت لوح افتخاری تاریخ از دانشگاه یو سی ال ای کشور آمریکا.
  • – مدیریت مؤسسه پژوهشی و انتشاراتی کومش، دبیر انجمن ادبی آفتاب حقیقت، انجمن دانش‌پژوهان ایران، جمعیت سمنانیان مقیم مرکز، انجمن کومشی‌های مقیم تهران و مدیریت هیئت مؤلفان و مترجمان ایران.

آثار
۱۳۴۱- تاریخ سمنان.

کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران مختلف منتشر شده است.
۱۳۴۴- تاریخ قومس (با مقدمه ذبیح الله صفا)، اطلاعات.
کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران مختلف منتشر شده است.
۱۳۴۷-  تاریخ نهضت‌های فکری ایرانیان (۱۱ جلد)، فرهنگ.
کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران مختلف منتشر شده است.
۱۳۴۸- تاریخ نهضتهای ملی ایرانیان (۵ جلد)، علمی.
کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران مختلف منتشر شده است.
۱۳۵۷- اقبال شرق: شامل شرح احوال، آثار، افکار و گزیده‌ترین اشعار فارسی علامه محمد‌اقبال لاهوری، بنیاد نیکوکاری نوریانی.
۱۳۵۸- چهل مجلس: علاءالدوله سمنانی، شرکت مؤلفان و مترجمان ایران.
۱۳۵۹- ج‍ن‍ب‍ش‌ زی‍دی‍ه‌ در ای‍ران‌: ش‍ام‍ل ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ه‍ای‌ ف‍ک‍ری‌ و س‍ی‍اس‍ی‌ ع‍ل‍وی‍ان‌ زی‍دی‌ در ای‍ران‌، آزاداندیشان.
۱۳۵۹- تحقیقی پیرامون آزاداندیشی و مردم گرایی در ایران، همگام.
۱۳۵۹- آزاداندیشی و مردم گرایی، آزاداندیشان.
۱۳۵۹- قیام سربداران شامل: داستان واقعه باشتین نخستین حرکت متشکل شیعیان دوازده امامی در ایران، همگام.
۱۳۶۰-  تاریخ جنبش سربداران و دیگر جنبش‌های ایرانیان در قرن هشتم هجری، آزاداندیشان.
کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران مختلف منتشر شده است.
۱۳۶۱- سلطان‌العارفین: بایزید بسطامی عارف بزرگ قرن دوم و سوم هجری، آفتاب.
۱۳۶۲- خمخانه وحدت، ش‍رک‍ت‌ مؤلفان‌ و م‍ت‍رج‍م‍ان‌ ای‍ران‌.
۱۳۶۲- تاریخ قومس(با مقدمه ذبیح الله صفا)، آفتاب.
۱۳۶۴- دی‍وان‌ ک‍ام‍ل‌ اش‍ع‍ار ف‍ارس‍ی‌ و ع‍رب‍ی‌ ش‍ی‍خ‌ ع‍لاءال‍دول‍ه‌ س‍م‍ن‍ان‍ی‌ ع‍ارف‌ ب‍زرگ‌ ق‍رن‌ ه‍ف‍ت‍م‌ و ه‍ش‍ت‍م‌ ه‍ج‍ری‌، ش‍رک‍ت‌ مؤلفان‌ و م‍ت‍رج‍م‍ان‌ ای‍ران‌.
۱۳۶۷- ایران از دیدگاه علامه محمد اقبال لاهوری، ش‍رک‍ت‌ مؤلفان‌ و م‍ت‍رج‍م‍ان‌ ای‍ران‌.
۱۳۶۸- فرهنگ شاعران زبان پارسی (از آغاز تا امروز)، ش‍رک‍ت‌ مؤلفان‌ و م‍ت‍رج‍م‍ان‌ ای‍ران‌.
۱۳۶۹- ت‍اری‍خ‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ م‍ل‍ی‌ و ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌ ای‍ران‍ی‌- از م‍ان‍ی‌ ت‍ا ک‍م‍ال‌‌ال‍م‍ل‍ک‌ (۲ جلدی)، ش‍رک‍ت‌ مؤلفان‌ و م‍ت‍رج‍م‍ان‌ ای‍ران‌.
۱۳۶۹- ورال‍ع‍ل‍وم اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ خ‍رق‍ان‍ی‌؛ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍رح‌ اح‍وال‌ و آث‍ار و اف‍ک‍ار او، بهجت.
کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران مختلف منتشر شده است.
۱۳۷۰- تاریخ قومس، کومش.
کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران مختلف منتشر شده است.
۱۳۷۰- مجموعه مقاله‌های تاریخی و جغرافیایی، کومش.
۱۳۷۱- ارغنون حقیقت، کومش.
۱۳۷۲- تاریخ عرفان و عارفان ایرانی (از بایزید بسطامی تا نور علیشاه گنابادی)، کومش.
۱۳۷۲- تاریخ علوم و فلسفه ایرانی (از جاماسب حکیم تا حکیم سبزواری)، کومش.
۱۳۷۳- ه‍ف‍ت‌ گن‍ج‌ ک‍وم‍ش‌: ش‍ام‍ل‌ ش‍رح‌ اح‍وال، اف‍ک‍ار و آث‍ار ه‍ف‍ت‌ ع‍ارف‌ و ش‍اع‍ر ن‍ام‍ی‌ ای‍ران‌ در م‍ح‍دوده‌ اس‍ت‍ان‌ س‍م‍ن‍ان‌، کومش.
۱۳۷۳- پنجاه سال دوستی (به مناسبت پنجاهمین سال تأسیس جمعیت سمنانیان مقیم مرکز)، کومش.
۱۳۷۵- تاریخ جنبش‌های مذهبی در ایران (۴ جلد)، کومش.
۱۳۷۶- فرهنگ تاریخی و جغرافیایی شهرستانهای ایران، کومش.
۱۳۷۸- سهروردی، شهید فرهنگ ملی ایران، بهجت.
کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران مختلف منتشر شده است.
۱۳۷۸- شهیدان قلم و اندیشه، کومش.
۱۳۷۹- چهل مجلس: علاءالدوله سمنانی، اساطیر.
۱۳۷۹- شناسنامه آثار تاریخی کومش استان سمنان (شامل شهرستانهای سمنان، دامغان، شاهرود، گرمسار)، کومش.
۱۳۷۹- تقویم تاریخ سیاسی ایران از آغاز تا پایان دوره پهلوی، کومش.
۱۳۸۰- تاریخ روابط خارجی ایران از کهن‌ترین زمان تاریخی تا عصر حاضر، کومش.
۱۳۸۰- خدمات ایرانیان به اسلام، کومش.
۱۳۸۰- شوخی در محافل جدی، کومش.
۱۳۸۰- سیر اندیشه سالاری در ایران، کومش.
۱۳۸۱- شاعران بزرگ ایران از رودکی تا بهار، کومش.
۱۳۸۱- شاعران بزرگ معاصر از دهخدا تا شاملو، کومش.
۱۳۸۱- ق‍ه‍رم‍ان‍ان‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌، کومش.
۱۳۸۱- دوازده امام شیعیان، کومش.
۱۳۸۲- ترانه‌های رفیع (دومین مجموعه شعر رفیع)، کومش.
۱۳۸۲- سمنان دیار وارستگان، کومش.
۱۳۸۳- ف‍ره‍ن‍گ‌ ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌ ای‍ران‍ی‌ از آغ‍از ت‍ا ام‍روز، کومش.
۱۳۸۳- کتاب تاریخ سنگسر(سرزمین دلاوران سرسخت)، کومش.
۱۳۸۳- م‍ق‍ام‍ات‌ ش‍ی‍خ‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ خ‍رق‍ان‍ی‌، کومش.
۱۳۸۳- م‍ک‍ت‍ب‌ه‍ای‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ در دوران‌ اس‍لام‍ی‌، کومش.
۱۳۸۳- حکومت جهانی ایرانیان از کوروش تا آریوبرزن، کومش.
۱۳۸۳- ع‍ارف‍ان‌ ب‍زرگ‌ ای‍ران‍ی‌ در ب‍ل‍ن‍دای‌ ف‍ک‍ر ان‍س‍ان‍ی‌: (پ‍ی‍ران‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ در ج‍ه‍ان‌ م‍ع‍رف‍ت‌)، کومش.
۱۳۸۴- پانصد سال حکومت اشکانیان، کومش.
۱۳۸۴- م‍ول‍ان‍ا از ب‍ل‍خ‌ ت‍ا ق‍ون‍ی‍ه‌، کومش.
۱۳۸۴- جلوه‌های جهانی مهاجرت‌های تاریخی ایرانیان از قرن اول هجری تا امروز، کومش.
۱۳۸۴- سخن انجمن (سخنرانی‌های اعضای انجمن دانش پژوهان ایران)، کومش.
۱۳۸۴- سلطان‌العارفین: بایزیدبسطامی عارف بزرگ قرن دوم و سوم هجری، بهجت.
۱۳۸۵- تاریخ قومس، کومش.
۱۳۸۵- جنبش شعوبیان (آزاد مردان ایرانی) از قرن اول تا پنجم هجری، کومش.
۱۳۸۵- خمخانه وحدت، کومش.
۱۳۸۶- وزی‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ از ب‍زرگ‍م‍ه‍ر ت‍ا ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر: دوه‍زار س‍ال‌ وزارت‌، کومش.
۱۳۸۶- حاج ملاعلی حکیم‌الهی، مردم پناه نامدار سمنانی، کومش.
۱۳۸۶- حافظ رفیع، کومش.
۱۳۸۶- پیام جهانی عرفان ایران (تشریح ارزش‌های معنوی فرهنگ ایران)، کومش.
۱۳۸۷- نقش ایرانیان در تاریخ تمدن جهان، کومش.
۱۳۸۷- آزاداندیشی و مردم‌گرایی، کومش.
۱۳۸۷- غزل‌های ناب میرزا‌ابوالحسن‌ یغمای‌جندقی شاعر وارسته قرن سیزدهم هجری، کومش.
۱۳۸۸- سرزمین آزاداندیشان نخستین کانون عرفان ایران، کومش.
۱۳۸۸- چهره واقعی رضا شاه پهلوی، کومش.
۱۳۸۸- تاریخ فرهنگ و تمدن ایران از کهن‌ترین زمان تاریخی تا عصر حاضر، کومش.
۱۳۸۹- دانشمندان ایرانی از کهن‌ترین زمان تاریخی تا پایان دوره قاجار، کومش.
۱۳۹۰- تاریخ مذهب تشیع از آغاز تا پایان قرن سیزدهم هجری، کومش.
۱۳۹۰- ایران از دیدگاه علامه محمد اقبال لاهوری، انتشارات کومش.
۱۳۹۰- ده غزال صد غزل، کومش.
۱۳۹۰- تاریخ کامل ایران از پیشدادیان تا پهلویان، پیکان.
۱۳۹۰- سراب زندگی، کومش.
۱۳۹۲- جامع‌العلوم علامه شیخ‌محمدصالح حائری‌سمنانی استاد بزرگ حکمت در عصر حاضر، کومش.
۱۳۹۲- پرتو انجمن (به مناسبت سی و پنجمین سال تأسیس انجمن دانش پژوهان ایران)، کومش.
۱۳۹۳- تاریخ وقایع فرهنگی ایران از قرن اول هجری تا امروز، کومش.
۱۳۹۴- سرود وطن، کومش.
۱۳۹۴- تاریخ هفت قرن مبارزه سیاسی ایرانیان با حمون امویان و عباسیان، کومش.
۱۳۹۵- س‍ت‍اره‌ ب‍زرگ‌ ع‍رف‍ان‌ ش‍ی‍خ‌ ن‍ج‍م‌ال‍دی‍ن‌ ک‍ب‍را در ق‍رن‌ ش‍ش‍م‌ و ه‍ف‍ت‍م‌ ه‍ج‍ری‌، بهجت.
۱۳۹۵- دانشمندان ایران؛ نخستین پژوهشگران جهان، کومش.
۱۳۹۶- قوام‌السلطنه؛‏
۱۳۹۶- حکومت دینی ساسانیان، کومش.
۱۳۹۷- چهل سال پژوهش، کومش.
۱۳۹۷- علی اعلا‬‏
۱۳۹۷- افتخارآفرینان ایرانی در اعتلای فرهنگ جهانی، انتشارات کومش.