دانش اموزان عزیز می توانند فیلم آموزشی درس ۱۲ ادبیات فارسی نهم متوسطه را که در تاریخ یک فروردین ۹۹ از شبکه آموزش پخش شده؛ در ادامه ببینند:

مدرس: آقای سلطانی زاده
زمان ویدئو: ۲۳:۵۶