دانش اموزان عزیز می توانند؛ فیلم آموزشی اطلاعات و فناوری هفتم متوسطه را که مورخ یک فروردین ۹۹ در شبکه آموزش پخش شده؛ در ادامه ببینند:

موضوع: پرورش و نگهداری گیاهان
مدرس: آقای دکتر شیرافکن و مهندس اشکیان
زمان ویدئو: ۲۳:۰۹