دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی ‌می‌توانند برای یادگیری درس ریاضی مبحث جمع اعشار با تدریس استاد مربوطه خانم موسوی همراه باشند.

زمان این ویدئوی آموزشی ۲۸:۲۸ دقیقه می‌‌باشد و در تاریخ ۲۹ اسفند۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.