مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان ازاجرای طرح توانمندسازی جوامع محلی در حوزه برنامه های منابع طبیعی در سال ۹۶ در ۱۰۴ روستای استان خبر داد.

علینقی حیدریان با اشاره برنامه ریزی برای زیر پوشش قرار دادن بیش از ۱۲ هزار نفر در ۱۰۴ روستای استان سمنان در سال ۹۶، ادامه داد: طرح توانمندسازی جوامع محلی در سال جاری در مناطق قهاب صرصر شهرستان دامغان، منطقه طرود و خارتوران از توابع شهرستان شاهرود و منطقه فرومد و کلاته های شرقی از توابع شهرستان میامی که حدود ۱۰۴ روستا با جمعیت حدود ۱۲ هزار نفر را دربرمی گیرد اجرا می شود.

وی هدف از اجرای این طرح را کمک به معیشت و ایجاد اشتغال خرد روستایی دانست.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با بیان اینکه منابع طبیعی بستر مناسب برای توسعه پایدار است، افزود: عرصه های منابع طبیعی زیربنای تولید واشتغال است و با بهره برداری اصولی این عرصه ها می تواند در بهبود شرایط اقتصادی کشور نقش آفرینی کند.

وی تصریح کرد: طرح ترسیب کربن و طرح حبله رود با هدف مدیریت آب و خاک در عرصه های منابع طبیعی با مشارکت مردم با هدف توانمندسازی جوامع روستایی در سطح گسترده در سال ۹۶ در استان سمنان اجرایی می شود.

حیدریان خاطر نشان کرد: طرح حبله رود با کمک روستانشینان و کشاورزان شهرستان های گرمسار،آرادان و سرخه در سال جاری اجرایی می شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان اضافه کرد: در سال ۹۶ حدود پنج هزار هکتار از عرصه های مستعد استان با مشارکت بهره برداران عرصه های منابع طبیعی گیاه دارویی باریجه کشت می شود.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان