ارگ اعلاء سمنان را بشناسید

ارگ علاء در ۹ کیلومترى جنوب شرقى سمنان و کنار جاده‌ سمنان به پایگاه هوایى در بخش علاء‌ واقع شده است و یکى از آثار تاریخى اواسط قاجاریه به شمار مى‌رود که به ثبت آثار تاریخى رسیده است. مساحت تقریبى آن در حدود ۱۰۰متر و داراى زیربنایى در حدود ۱۲۰ متر است. ارتفاع آن، حدود ۴/۵ متر، با اضافه شدن طبقه دوم به حدود ۸ متر مى‌رسد

بناى ارگ به شکل شش ضلعى و ساختمان آن در دو طبقه ساخته شده است که ظاهراً محل حکومت محلى نیز بود. مصالح به کار رفته در آن خشت و گل و روى آن اندود کاهگل با تزئین شمشه گچى است. ساختمان آن در مقیاس کوچک‌تر مشابه عمارت هشت بهشت اصفهان است

مدخل‌هاى (راهروهای) ارگ به قدرى کوتاه بود که رهگذران براى عبور از آن باید خم مى‌شدند. علت این نقیصه، توده خاکى بود که در سال‌هاى متمادى از ویرانى بنا روى هم انباشته شده بود.

در سال‌هاى اخیر، میراث فرهنگى استان نسبت به خاکبردارى و خارج کردن آوار اضافى سقف‌هاى ریخته شدهٔ آن اقدام کرد. کارهاى استحکامى طبقهٔ‌ دوم ارگ نیز تا لحظهٔ تدارک این کتاب، در دست اجراء بوده است.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان