انجام جدیدترین روش انژیوگرافی از طریق دست در بیمارستان کوثر سمنان

برای اولین بار جدیدترین روش انژیوگرافی از طریق دست در مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر سمنان انجام شد.

به گزارش مرآت، برای دومین بار در کشور و به فاصله یک روز، جدیدترین روش انژیوگرافی از طریق دست در مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر سمنان با موفقیت انجام شد.

در این روش از شریان انگشت شست در ناحیه snuff box استفاده می شود.

این روش کمتر از یک ماه است که توسط یک پروفسور روسی در کنفرانس مجارستان معرفی شده است.

مزایای این روش عوارض کمتر و امکان ترخیص سریعتر بیمار می باشد.

البته استفاده از این روش در سایر نقاط کشور نیز در حال رشد است. با این وجود این روش هنوز نوپا بوده و نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر دارد.

این روش توسط دکتر میثم طاهریان و مهدی مهدوی و با نظارت دکتر دارابیان برای اولین بار در سمنان انجام شد.

بیمار ٢ ساعت پس از انژیوگرافی بدون هیچگونه عارضه ای ترخیص شد.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان