بازی محلی آلوآلو، پسته در سمنان

این بازی به صورت گروهی و به شکلی هدفمند جهت جدا نمودن خوشه‌های متصل به ساقه گندم یا جو انجام می‌شده. هر دو گروه دختران و پسران در رده‌های سنی مختلف، می‌توانستند در این بازی که در فضایی باز مانند حیاط خانه یا میدان‌گاهی برگزار می‌شده؛ شرکت کنند. در حین بازی شعر زیر خوانده می‌شد:

آلوآلو، پسته! آلو آلو پسته
شیلَکَ بَخُو با هَستِه
زردآلو بخور با هسته
دوختَرَه وَشکی بَتِژین و بَتِژین
دخترها و پسرها بدوید و بدوید
هیریژ هیریژ دُو دَسته
بریز بریز دو دسته
هِرِن جوعَه هِرِن جوعَه
فردا وقت گرسنگی است.