بازی محلی اگه بمونده برنده مبا در سمنان

بازی محلی اگه بِموندَه بَرَندِه مِبا (اگه بمونی برنده می‌شی)با هدف تفریحی و سرگرمی و در گروه‌های ۵ تا ۱۰ نفره انجام می‌شود.
بازی باید در حیاط یا فضای باز انجام شود.
بدین ترتیب که با یک تکه گچ دایره‌ای روی زمین کشیده می‌شود. بازیکنان به دو گروه تقسیم می‌شوند و هر دو گروه داخل آن قرار می‌گیرند. با علامت یک داور، افراد دو گروه سعی می‌کنند که با فشار و هل دادن یکدیگر را از درون دایره خارج سازند. نفری که از دایره خارج شود بازنده است و کسی که تا پایان بازی در دایره بماند برنده بازی اعلام می‌شود.