بازی محلی عاریسیکه در سمنان

بازی محلی عاریسیکَه مخصوص دختران است و برای انجام آن به پنج سنگ گرد احتیاج است.
بازیکنان ابتدا پنج سنگ را بالا می‌اندازند و پشت دست خود را زیر آنها نگه می‌دارند. هرکس سنگ بیشتری بر پست دستش قرار گرفت بازی را شروع می‌کند. نفر اول بازی، سنگ‌ها را به هوا پرتاب می‌کند و سعی می‌کند آنها را در پشت دست خود جای دهد.
حریفش یکی از سنگ‌ها را که در پشت دستش قرار گرفته به عنوان عروسک تعیین می‌کند.
این سنگ باید موقعیت نگهداری در پست دست را نداشته باشد زیرا به برنده شدن کمک می‌کند. سنگ انتخاب شده (عروسک) باید در پشت دست نگهداری شود و بقیه سنگ‌ها بریزند؛ سپس با بودن عروسک بر پشت دست باید سنگ‌ها را از روی زمین با همان دست بردارد، اگر توانست برنده است و اگر نتوانست نفر دوم بازی را شروع می‌کند.