بازی محلی موسیکه وازی در سمنان

این بازی را معمولاً پسرها در فضای باز انجام می‌دهند.
برای انجام این بازی مفرح به قدرت دست و تمرکز احتیاج است. وسایل مورد نیاز شامل یک پاره آجر که در اصطلاح به آن «موسیکه» می‌گویند و تعدادی سنگ صاف به نام «لیس» است.
در آغاز بازی، موسیکه را در جهت وجه بلند آن (به صورت عمودی) روی زمین قرار می‌دهند و آغاز کننده بازی باید لیس خود را به موسیکه بزند و آن را بخواباند.
هرکس موفق به انجام این کار شد، کنار می‌رود.
بازیکن یا بازیکنانی که نتوانند موسیکه را بخوابانند، باید برندگان را در فاصله‌ای که قبلاْ قرار داده شده بر پشت خود سوار کنند و «سواریکی» بدهند.