بازی محلی چارتپ در سمنان

بازی محلی چارتَپ مانند بازی چالا چالا بی‍شتر توسط پسران انجام می‌شده.
بازیکنان برای این بازی نیاز به فضایی باز با حدود حداقل ۵۰ متر مربع و تعدادی گردو دارند. بازی با شیر و خط کردن یا یکی دیگر از روش‌های انتخاب کردن آغاز می‌شود.
بازیکن باید چهار گردو را روی یک خط موازی بکارد. حریف باید گردوی خود را به آنها بزند. هرچند گردو که مورد اصابت قرار بگیرد، از آن او می‌شود. در غیر این صورت بازنده باید چهار گردو بکارد و بازی بدین ترتیب ادامه می‌یابد.