بافت شهر سمنان

شهر سمنان دارای هفت محله معروف به نام‌های، اسفنجان(جنوب غربی شهر سمنان)، لتیبار(شمال شرقی سمنان)، شاهجو(جنوب شرقی سمنان)، ناسار (مرکز و شمال غربی شهرسمنان) و محلات زاوقان،کوشمغان و کدیور (چهار کیلومتری غرب سمنان) می‌باشند.
سه محله اخیر، محلات ثلاث یا سمنک نامیده می‌شوند.